Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny

Václav Cvrček, Anna Čermáková, Michal Křen

[Články]

(pdf)

A new design of synchronic corpora of written Czech

A B S T R A C T
The paper describes the new corpus SYN2015, the most recent 100 million word corpus of contemporary written Czech. General notions of corpus representativeness and balance are discussed in this context with a focus on the new design of representativeness adopted for SYN2015. Unlike the previous synchronic corpora SYN2000, SYN2005 and SYN2010, which were balanced according to text reception (based on sociological surveys), the composition of SYN2015 is based on the “texts-as-products” principle with arbitrary proportions of the individual categories within a revised text classification scheme. The paper argues in favour of this solution by highlighting three major advantages: (1) this type of composition can be upheld constant in the future, ensuring corpus comparability, while reception changes constantly; (2) it emphasises diverse composition of the corpus as a language sample; (3) corpus SYN2015 serves not only as a representative sample, but also as a large pool of texts from which different subsets (subcorpora) based on various linguist-specified criteria can be drawn.

Key words: language corpus, representativeness, text type, genre
Klíčová slova: jazykový korpus, reprezentativnost, textový typ, žánr

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
Panská 7, 110 00 Praha 1
vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz
anna.cermakova@ff.cuni.cz
michal.kren@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 77 (2016), číslo 2, s. 83-101

Předchozí Slavnostní seminář u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Sgalla, DrSc., Dr.h.c.mult.

Následující Jiří Pergler: K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní