Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Two sociolinguistic perspectives on multilingual families

Tamah Sherman, Magdalena Antonia Hromadová, Helena Özörencik, Eliška Zaepernicková, Jiří Nekvapil

[Rozhledy]

(pdf)

Dva sociolingvistické přístupy k výzkumu mnohojazyčných rodin

A B S T R A C T
Recent years have witnessed organized efforts to utilize social approaches to multilingualism in research on families, and thus to further delimit the multilingual family as a particular field of inquiry. This overview focuses on two recent such endeavors, a special issue of the journal Language Policy entitled “Family Language Policy” (Curdt-Christiansen 2013) and a special issue of the journal Multilingua entitled “Multilingual Communication in Binational Families: Negotiating Languages, Identities and Everyday Tasks” (Ogiermann 2013). In this text, we review the contributions to these issues in detail and explore how each issue contributes to the conception and shaping of the multilingual family as the object of analysis. We consider the paradigms employed and characterize how the two journal issues complement one another. We suggest that, in addition to the family as a research focus and the presence of multiple languages, they are connected by the presence of metalinguistic behavior. The idea emerges, then, that what is understood through the lenses of policy and interaction might be more coherently interpreted through the lens of language management in the sense of Jernudd & Neustupný (1987).

R É S U M É
Tento text představuje a analyzuje dva aktuální příspěvky k různým formám sociolingvistického zkoumání mnohojazyčných rodin, zvláštní vydání časopisu Language Policy nazvané Family Language Policy (Curdt-Christiansen, 2013) a monotematické číslo časopisu Multilingua nazvané Multilingual Communication in Binational Families: Negotiating Language, Identities and Everyday Tasks (Ogiermann, 2013). Text identifikuje a komentuje výzkumná paradigmata, na nichž jsou příspěvky v těchto zvláštních číslech založeny. Podrobně se věnuje především odlišnému přístupu ke zkoumání metajazykového chování: analýze makroperspektivy jazykové politiky (Language Policy) a mikroperspektivy konkrétních interakcí (Multilingua). Text popisuje, jak se tyto dva komplementární pohledy podílejí na konceptualizaci mnohojazyčné rodiny jako výzkumného objektu, a naznačuje možnosti, jak je v duchu teorie jazykového managementu (Nekvapil – Sherman, 2014) koherentně propojit.

Key words: multilingualism, multilingual family, family language policy, metalinguistic behavior, language management

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Department of Linguistics, Faculty of Arts, Charles University in Prague
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1, Czech Republic
tamah.sherman@ff.cuni.cz

Institute of Czech Language and Theory of Communication, Faculty of Arts, Charles University in Prague
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1, Czech Republic
hromadova.magdalena@gmail.com

Department of Linguistics, Faculty of Arts, Charles University in Prague
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1, Czech Republic
helenaozorencik@gmail.com

Department of Linguistics, Faculty of Arts, Charles University in Prague
Institute of Phonetics, Faculty of Arts, Charles University in Prague
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1, Czech Republic
eliska.zaepernickova@mensa.cz

Department of Linguistics, Faculty of Arts, Charles University in Prague
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1, Czech Republic
jiri.nekvapil@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 77 (2016), číslo 3, s. 202-218

Předchozí Pavla Chejnová: Osvojování gramatických kategorií sloves u českého dítěte

Následující Jiří Nekvapil: Anne-Claude Berthoud – François Grin – Georges Lüdi (eds.): Exploring the Dynamics of Multilingualism: The DYLAN Project