Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Obsah ročníku 78/2017

[Sdělení redakce]

(pdf)

Volume 78/2017: Contents

 

SLOVO A SLOVESNOST

 

 

 

ČASOPIS PRO OTÁZKY TEORIE A KULTURY JAZYKA

A JOURNAL FOR THE THEORY OF LANGUAGE
AND LANGUAGE CULTIVATION

 

 

 

 

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Published by the Czech Language Institute
of the Czech Academy of Sciences

 

 

 

 

ROČNÍK/VOLUME 78

2017

 

 

 

 

Vedoucí redaktor / Editor-in-Chief: Petr Kaderka

Redaktorka anglických textů / English Language Editor: Tamah Sherman

Výkonní redaktoři / Editorial Assistants: Eva Havlová, Jakub Kopecký

Redakční rada / Editorial Board: Tilman Berger, Neil Bermel, Mirek Čejka, Juraj Dolník, Markus Giger, Jana Hoffmannová, Jana Holšánová, Petr Karlík, Markéta Lopatková, Alena Macurová, Marek Nekula, Jiří Nekvapil, Stefan Michael Newerkla, Karel Oliva, Patrick Sériot, Petr Sgall, Ondřej Sládek, Ludmila Uhlířová

 

 

 

OBSAH – CONTENTS

 

Dančišinová Lucia: Preferencie pri výbere anglických uvádzajúcich slovies v záverečných prácach slovenských študentov anglistiky
Preferences in the selection of reporting verbs in theses by Slovak students of English Language


214–225

David Jaroslav – Davidová Glogarová Jana: The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Tematizace proprií v cestopisné literatuře (na příkladu českých cestopisů ze Sovětského svazu)195–213

Hoffmannová Jana – Zeman Jiří: Výzkum syntaxe mluvené češtiny: inventarizace problémů
Investigating the syntax of spoken Czech: taking stock of the problems


45–66

Homoláč Jiří – Mrázková Kamila: Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí
Critical Discourse Analysis reintroduced into the Czech context


237–253

Chromý Jan: Comparison of spoken corpora from a sociolinguistic perspective
Srovnání mluvených korpusů ze sociolingvistického hlediska


145–158

Kesselová Jana: Inštrumentál v ranej ontogenéze reči dieťaťa hovoriaceho po slovensky
The instrumental case in the early language acquisition of Slovak-speaking children


119–144

Kettnerová Václava: Syntaktická struktura komplexních predikátů v češtině
The syntactic structure of Czech complex predicates


3–24

Lifanov Konstantin: Asymetrická divergencia spisovnej slovenčiny a spisovnej češtiny na slovotvornej rovine
The asymmetric divergence between the Slovak and Czech literary languages at word formation level
Асимметрическая дивергенция словацкого и чешского литературных языков на словообразовательном уровне


305–321

Macurová Alena: Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice
On style and stylistics: An informed, new and inspiring perspective

226–236

Plecháč Petr – Hlaváčová Jaroslava – Merthová Kristýna – Kolár Robert: Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji
The distribution of prefixes in the Czech accentual syllabic trochee


322–332

Plesník Ľubomír: Vétálapaňčavimšati ako doklad civilizačno-kultúrnych osobitostí v slovesnom zobrazení životných stratégií
The Vetalapanchavimshati as evidence of civilizational-cultural distinctiveness in the verbal representation of life strategies


25–44

Šturm Pavel – Lukeš David: Fonotaktická analýza obsahu slabik na okrajích českých slov v mluvené a psané řeči
A phonotactic analysis of the content of syllables on word boundaries in spoken and written Czech texts


99–118

Tůma František: Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy
Code-switching in expert-teachers’ EFL classrooms: A conversation analysis perspective


283–304

 

 

RECENZE – BOOK REVIEWS

 

Bohunická Alena: Metaforika činnostného aspektu jazyka (Irena Vaňková)


82–87

Fernándezová Eva M. – Smithová Cairnsová Helen: Zaklady psycholingvistiky (Eva Flanderková)


182–188

Haspelmath Martin – Sims Andrea D.: O čem je morfologie (Martin Janečka)


269–275

Kochová Pavla – Opavská Zdeňka (eds.): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny (Martina Ivanová)


176–182

König Katharina: Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen (Ondřej Slówik)333–337

Kusová Jana: Morphologische Varianz der peripheren Substantivparadigmen im geschriebenen Gegenwartsdeutsch: schwache Maskulina, starke Feminina und gemischte Substantive (Vít Dovalil)
164–169

Nekvapil Jiří – Sherman Tamah (eds.): International Journal of the Sociology of Language, 232: Special Issue: The Language Management Approach: Perspectives on the Interplay of Bottom-Up and Top-Down (Petar Vuković)
73–76

Petr Pořízka: Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely, nástroje (Jiří Mírovský)


349–352

Schneiderová Soňa: Analýza diskurzu a mediální text (Ondřej Dufek)

337–343

Sládek Ondřej: Jan Mukařovský: Život a dílo (Jana Hoffmannová)

254–260

Smakman Dick – Heinrich Patrick (eds.): Globalising Sociolinguistics: Challenging and Expanding Theory (Stephanie Rudwick)


159–164

Spitzmüller Jürgen: Graphische Variation als soziale Praxis: Eine soziolinguistische Theorie skripturaler ›Sichtbarkeit‹ (Petr Mareš)


67–73

Šmejkalová Martina: Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983) (Ludmila Uhlířová)


169–176

Štícha František: Česko-německá srovnávací gramatika (Martin Šemelík – Tomáš Koptík)


263–269

Teplan Dušan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda (Bohumil Fořt)


260–263

Vila F. Xavier – Bretxa Vanessa (eds.): Language Policy in Higher Education: The Case of Medium-Sized Languages (Robert Adam)


77–81

Zikánová Šárka – Hajičová Eva – Hladká Barbora – Jínová Pavlína – Mírovský Jiří – Nedoluzhko Anna – Poláková Lucie – Rysová Kateřina – Rysová Magdaléna – Václ Jan: Discourse and Coherence: From the Sentence Structure to Textual Relations (Ekaterina Lapshinova-Koltunski – Maciej Ogrodniczuk)

343–349

 

 

KRONIKA – CHRONICLES

 

Za Ivem Vasiljevem (František Čermák, 88–89). – Dialogy s Olgou Müllerovou (Jana Hoffmannová, 89–93). – Životní jubileum Oldřicha Uličného (Josef Štěpán, 94–96). – Osmdesátiny profesora Jana Kořenského (Petra Vaculíková – Lukáš Zámečník, 189–192). – Bohemistická konference v Liberci (Jasňa Pacovská, 276–280). – Pluricentrické jazyky a jejich nedominantní variety (Vít Dovalil, 353–356). – 1st International Conference on Sociolinguistics 2016 (Magdalena Hanusková, 356–360).

In memoriam Ivo Vasiljev (František Čermák, 88–89). – Dialogues with Olga Müllerová (Jana Hoffmannová, 89–93). – Oldřich Uličný turns 80 (Josef Štěpán, 94–96). – Jan Kořenský turns 80 (Petra Vaculíková – Lukáš Zámečník, 189–192). – Czech linguistics conference in Liberec (Jasňa Pacovská, 276–280). – Pluricentric language and their non-dominant varieties (Vít Dovalil, 353–356). – 1st International Conference on Sociolinguistics 2016 (Magdalena Hanusková, 356–360).

 

 

Autoři posuzovaných knih, článků a referátů

Authors of reviewed books, articles and papers

 

Adam R.

278

Klégr A.

269

Aikio A.

162

Kochová P.

176

Anderson J. A.

160

Konečná S.

279

Ansah G. N.

160

König K.

333

Arola L.

162

Kořenský J.

189

Barasa S. N.

160

Králíková M.

278

Battisti E.

161

Kubová K.

248

Beneš M.

277

Kunnas N.

162

Beukes A.-M.

80

Kusová J.

164

Bláha O.

276

Lábus V.

279

Bohunická A.

82

Lehečková E.

237

Bordag D.

277

Leppänen S.

357

Botma B.

162

Lucas J. I. P.

161

Bretxa V.

77

Maitz P.

357

Cihlářová E.

278

Mareš P.

227

Černá A. M.

279

Marriott H.

75

Devonish H.

161

Mesthrie R.

161

Dittmann R.

278

Meyerhoff M.

159

Dovalil V.

355

Mírovský J.

343

Dotlačil J.

279

Møller J. S.

356

Dufek O.

247

Mrázková K.

227, 277

Fairbrother L.

74

Muhr R.

353

Fernándezová E. M.

182

Müllerová O.

89

Greenberg M.

162

Nedoluzhko A.

343

Haberland H.

77

Nekvapil J.

73

Hajičová E.

343

Ó hIfearnáin T.

161

Haspelmath M.

269

Opavská Z.

176

Heinrich P.

159, 162

Pastyřík S.

276

Herbal-Jezierska M.

278

Poláková L.

343

Hladká B.

343

Pons E.

78

Hlubinková Z.

279

Pořízka P.

349

Hoffmannová J.

226

Preisler B.

77

Homoláč J.

227

Prošek M.

277

Hořejší M.

237, 244

Ram D.

78

Huber M.

355

Reisigl M.

237

Chiu A.

75

Rysová K.

343

Chromý J.

182

Rysová M.

343

Chvalovská E.

227

Sherman T.

73, 74, 78

Jernudd B. H.

75

Shiraishi H.

162

Jílková L.

227

Schneiderová S.

337

Jínová P.

343

Sieburg H.

354

John Arevgaq T.

162

Sigmundová A.

278

Kaczmarska E.

279

Sims A. D.

269

Kaderka P.

227

Skorvid S.

277

Kašpárková P.

277

Sládek O.

254

Kimura G. C.

73

Smakman D.

159, 160

 

Smith-Christmas C.

161

Václ J.

343

Smithová Cairnsová H.

182

van Engelenhoven A.

160

Spitzmüller J.

67

van Naerssen M.

160

Stanford J.

159

Vasiljev I.

88

Stěpanova L.

278

Vašků K.

269

Svobodová D.

278

Veselovská L.

276

Šindlerová J.

280

Veselý V.

278

Škodová S.

277

Vila F. X.

77, 80

Šmejkalová M.

169, 278

Vondáček M.

277

Štěpán P.

279

Vrbík D.

279

Štěpánková B.

278

Walters K.

161

Štícha F.

263

Wodak R.

237

Švejdarová S.

242

Xu D.

161

Švelch J.

75

Ylönen S.

79

Teplan D.

260

Zikánová Š.

343

Uličný O.

94

 

 

 

 

POSUZOVATELÉ SLOVA A SLOVESNOSTI

REVIEWERS FOR SLOVO A SLOVESNOST

2014–2017

 

Martin Adam (Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU / Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University, Czech Republic)

Robert Adam (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK / Institute of Czech Language and Theory of Communication, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Alexander Andrason (Departement Afrikatale, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe, Universiteit Stellenbosch, Suid-Afrika / Department of African Languages, Faculty of Arts and Social Sciences, Stellenbosch University, South Africa)

Ludmilla Antypenko-A’Beckett (School of Languages, Literatures, Cultures and Linguistics, Faculty of Arts, Monash University, Australia / Ústav pro výzkum jazyků, literatur a kultur, Filozofická fakulta, Monashova univerzita, Austrálie)

Michal Bauer (Ústav bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích / Department of Czech Studies, Faculty of Arts, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic)

Božena Bednaříková (Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci / Department of Czech Studies, Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc, Czech Republic)

Martin Beneš (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Tilman Berger (Slavisches Seminar, Philosophische Fakultät, Universität Tübingen, Deutschland / Department of Slavonic Languages, Faculty of Humanities, University of Tübingen, Germany)

Neil Bermel (Russian and Slavonic Studies, Faculty of Arts and Humanities, University of Sheffield, UK / Katedra rusistiky a slavistiky, Fakulta humanitních věd, Univerzita v Sheffieldu, Velká Británie)

Aleš Bičan (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic; Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU / Department of Linguistics and Baltic Languages, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Jan Bičovský (Ústav srovnávací jazykovědy FF UK / Institute of Comparative Linguistics, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Václav Blažek (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU / Department of Linguistics and Baltic Languages, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Allan Bomhard (Florence, SC, USA)

Aleksandr Vladimirovič Bondarko (Институт лингвистических исследований, Российская академия наук, Россия / Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, Russia)

Denisa Bordag (Herder-Institut, Philologische Fakultät, Universität Leipzig, Deutschland / Herder-Institute, Faculty of Philology, Leipzig University, Germany)

Bernhard Brehmer (Institut für Slawistik, Philosophische Fakultät, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Deutschland / Department of Slavonic Studies, Faculty of Philosophy, Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Germany)

Stanislav Brouček (Etnologický ústav AV ČR / Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Ojārs Bušs (Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitātes, Latvija / Latvian Language Institute, University of Latvia)

Václav Cvrček (Ústav Českého národního korpusu FF UK / Institute of the Czech National Corpus, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Radek Čech (Katedra českého jazyka FF OU / Department of Czech Language, Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic)

Mirek Čejka (Brno, Česká republika / Brno, Czech Republic)

Jakub Češka (Katedra elektronické kultury a sémiotiky FHS UK / Department of Electronic Culture and Semiotics, Faculty of Humanities, Charles University, Czech Republic)

Eystein Dahl (Institutt for språk og kultur, Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, UiT Norges arktiske universitet, Norge / Department of Language and Culture, Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, UiT The Arctic University of Norway)

Jeroen Darquennes (Département de Langues et littératures germaniques, Faculté de philosophie et lettres, Université de Namur, Belgique / Department of Germanic Languages and Literature, Faculty of Arts, University of Namur, Belgium)

Jaroslav David (Katedra českého jazyka FF OU / Department of Czech Language, Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic)

Mojmír Dočekal (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU / Department of Linguistics and Baltic Languages, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Juraj Dolník (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovensko / Ľudovít Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, Slovakia)

Olga Dontcheva-Navrátilová (Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU / Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University, Czech Republic)

Vít Dovalil (Ústav germánských studií FF UK / Department of Germanic Studies, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic; Deutsches Seminar, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland / Department of German, University of Freiburg, Germany)

Bridget Drinka (Department of English, College of Liberal and Fine Arts, University of Texas at San Antonio, USA / Katedra anglistiky, Fakulta humanitních studií, Texaská univerzita v San Antoniu, USA)

Tomaš Duběda (Ústav translatologie FF UK / Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Christa Dürscheid (Deutsches Seminar, Philosophische Fakultät, Universität Zürich, Schweiz / Department of German, Faculty of Arts, University of Zurich, Switzerland)

Stephan Elspaß (Fachbereich Germanistik, Kultur- und Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Salzburg, Österreich / Department of German Language and Literature, Faculty of Cultural and Social Sciences, University of Salzburg, Austria)

Eva Flanderková (Institut für deutsche Sprache und Literatur, Fakultät Kulturwissenschaften, Technische Universität Dortmund, Deutschland / Department of German Language and Literature, Faculty of Culture Studies, Technische Universität Dortmund, Germany)

Matthias Fritz (Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften, Freie Universität Berlin, Deutschland / Institute of Greek and Latin Languages and Literatures, Department of Philosophy and Humanities, Freie Universität Berlin, Germany)

Jiří Gazda (Ústav slavistiky FF MU / Department of Slavonic Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Markus Giger (Ústav východoevropských studií FF UK / Department of East European Studies, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Helmut Gruber (Institut für Sprachwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, Österreich / Department of Linguistics, Faculty of Philological and Cultural Studies, University of Vienna, Austria)

Martin Hájek (Institut sociologických studií FSV UK / Institute of Sociological Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Czech Republic)

Eva Hajičová (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK / Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Czech Republic)

Martin Havlík (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Tora Hedin (Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, Sverige / Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch and German, Faculty of Humanities, Stockholm University, Sweden)

Irén Hegedűs (Anglisztika Intézet, Bölcsészettudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem, Magyarország / Institute of English Studies, Faculty of Humanities, University of Pécs, Hungary)

Milada Hirschová (Katedra českého jazyka PdF UK / Department of Czech Language, Faculty of Education, Charles University, Czech Republic)

Jana Hoffmannová (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Jiří Holý (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK / Department of Czech and Comparative Literature, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Jiří Homoláč (Akcent College, Praha / Akcent College, Prague, Czech Republic)

Christopher James Hopkinson (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU / Department of English and American Studies, Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic)

Carole Hough (School of Critical Studies, University of Glasgow, UK / Ústav filologických studií, Univerzita v Glasgow, Velká Británie)

Birgit Huemer (Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education, Université du Luxembourg / Fakultät für Sprachwissenschaften und Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst und Erziehungswissenschaften, Universität Luxemburg / Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education, University of Luxembourg)

Adam Hyllested (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Danmark / Department of Nordic Studies and Linguistics, Faculty of Humanities, University of Copenhagen, Denmark)

Lucie Chlumská (Ústav Českého národního korpusu FF UK / Institute of the Czech National Corpus, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Jan Chovanec (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU / Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Jan Chromý (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK / Institute of Czech Language and Theory of Communication, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Vjačeslav Vsevolodovič Ivanov (Department of Slavic, East European and Eurasian Languages and Cultures, University of California, Los Angeles, USA / Katedra slovanských, východoevropských a eurasijských jazyků a kultur, Kalifornská univerzita v Los Angeles, USA; Институт мировой культуры, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия / Institute of World Culture, Lomonosov Moscow State University, Russia; Русская антропологическая школа, Российский государственный гуманитарный университет, Россия / Russian School of Anthropology, Russian State University for the Humanities, Russia)

Lucie Jílková (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Pavel Jiráček (Ústav slavistiky FF MU / Department of Slavonic Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Petr Karlík (Ústav českého jazyka FF MU / Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Alexei Kassian (Институт языкознания, Российская академия наук, Россия / Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Russia)

Goro Christoph Kimura (上智大学外国語学部、日本 / Faculty of Foreign Studies, Sophia University, Japan)

Alwin Kloekhorst (Centre for Linguistics, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, Nederland / Centre for Linguistics, Faculty of Humanities, Leiden University, Netherlands)

Stanislava Kloferová (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Rachael-Anne Knight (Division of Language and Communication Science, School of Health Sciences, City University London, UK / Katedra věd o jazyce a komunikaci, Fakulta zdravotních věd, City University London, Velká Británie)

Pavla Kochová (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Robert Kolár (Ústav pro českou literaturu AV ČR / Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Daniel Kölligan (Institut für Linguistik, Philosophische Fakultät, Universität zu Köln, Deutschland / Department of Linguistics, Faculty of Arts and Humanities, University of Cologne, Germany)

Jakub Kopecký (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Frederik Kortlandt (Centre for Linguistics, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, Nederland / Centre for Linguistics, Faculty of Humanities, Leiden University, Netherlands)

Pavel Kosek (Ústav českého jazyka FF MU / Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Peter Kosta (Institut für Slavistik, Philosophische Fakultät, Universität Potsdam, Deutschland / Department of Slavic Studies, Faculty of Arts, University of Potsdam, Germany)

Svetislav Kostić (Ústav jižní a centrální Asie FF UK / Institute of South and Central Asia, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Filip Krajník (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU / Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Jiří Kraus (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK / Institute of Communication Studies and Journalism, Faculty of Social Sciences, Charles University, Czech Republic)

Marie Krčmová (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU / Department of Linguistics and Baltic Languages, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Guus Kroonen (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Danmark / Department of Nordic Studies and Linguistics, Faculty of Humanities, University of Copenhagen, Denmark)

Michal Křen (Ústav Českého národního korpusu FF UK / Institute of the Czech National Corpus, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Michal Křístek (Ústav českého jazyka FF MU / Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Karel Kučera (Ústav Českého národního korpusu FF UK / Institute of the Czech National Corpus, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Leonid Kulikov (Vakgroep Taalkunde, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent, België / Department of Linguistics, Faculty of Arts and Philosophy, Ghent University, Belgium)

Martin Kümmel (Institut für Orientalistik, Indogermanistik, Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Philosophische Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland / Institute of Near Eastern Studies, Indo-European Studies and the Archaeology of Prehistory to the Early Middle Ages, Faculty of Arts, Friedrich Schiller University Jena, Germany)

Ljubov Viktorovna Kurkina (Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Российская академия наук, Россия / V. V. Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences, Russia)

Holger Kuße (Institut für Slavistik, Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Technische Universität Dresden, Deutschland / Institute of Slavic Studies, Faculty of Linguistics, Literature and Cultural Studies, Technische Universität Dresden, Germany)

István Lanstyák (Katedra maďarského jazyka a literatúry FF UK v Bratislavě, Slovensko / Department of Hungarian Language and Literature, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Slovakia)

Helena Lehečková (Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto, Suomi / Department of Modern Languages, University of Helsinki, Finland)

Josef Línek (Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci / Department of Czech Studies, Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc, Czech Republic)

Markéta Lopatková (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK / Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Czech Republic)

Alexander Lubotsky (Centre for Linguistics, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, Nederland / Centre for Linguistics, Faculty of Humanities, Leiden University, Netherlands)

Silvia Luraghi (Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia, Italia / Department of Humanities, University of Pavia, Italy)

Alena Macurová (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK / Department of Deaf Studies, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Pavel Machač (Ústav obecné lingvistiky FF UK / Department of Linguistics, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Markéta Malá (Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK / Department of English Language and ELT Methodology, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Petr Mareš (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK / Institute of Czech Language and Theory of Communication, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Helen Marriott (School of Languages, Literatures, Cultures and Linguistics, Faculty of Arts, Monash University, Australia / Ústav pro výzkum jazyků, literatur a kultur, Filozofická fakulta, Monashova univerzita, Austrálie)

Harold Craig Melchert (Department of Linguistics, University of California, Los Angeles, USA / Ústav lingvistiky, Kalifornská univerzita v Los Angeles, USA)

Barbara Mertins (Institut für deutsche Sprache und Literatur, Fakultät Kulturwissenschaften, Technische Universität Dortmund, Deutschland / Department of German Language and Literature, Faculty of Culture Studies, Technische Universität Dortmund, Germany)

Kamila Mrázková (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Olga Müllerová (Praha, Česká republika / Prague, Czech Republic)

Robert Nedoma (Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, Österreich / Department of European and Comparative Literature and Language Studies, Faculty of Philological and Cultural Studies, University of Vienna, Austria)

Marek Nekula (Bohemicum, Institut für Slavistik, Universität Regensburg, Deutschland / Bohemicum, Department of Slavonic Studies, University of Regensburg, Germany)

Jiří Nekvapil (Ústav obecné lingvistiky FF UK / Department of Linguistics, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Galina P. Neščimenko (Институт славяноведения, Российская академия наук, Россия / Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences, Russia)

Stefan Michael Newerkla (Institut für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, Österreich / Department of Slavonic Studies, Faculty of Philological and Cultural Studies, University of Vienna, Austria)

Karel Oliva (Praha, Česka republika / Prague, Czech Republic)

Klára Osolsobě (Ústav českého jazyka FF MU / Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Petr Osolsobě (Seminář estetiky FF MU / Seminar of Aesthetics, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Helena Özörencik (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Zdena Palková (Fonetický ústav FF UK / Institute of Phonetics, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Jarmila Panevová (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK / Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Czech Republic)

Georges-Jean Pinault (École Pratique des Hautes Études, France / École Pratique des Hautes Études, France)

Tijmen C. Pronk (Centre for Linguistics, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, Nederland / Centre for Linguistics, Faculty of Humanities, Leiden University, Netherlands)

Lucie Pultrová (Ústav řeckých a latinských studií FF UK / Institute of Greek and Latin Studies, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Christoph Purschke (Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education, Université du Luxembourg / Fakultät für Sprachwissenschaften und Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst und Erziehungswissenschaften, Universität Luxemburg / Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education, University of Luxembourg)

Markéta Pytlíková (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Péter Rácz (New Zealand Institute of Language, Brain and Behaviour, University of Canterbury, New Zealand / Novozélandský ústav pro výzkum jazyka, mozku a chování, Univerzita v Canterbury, Nový Zéland)

Jan Radimský (Ústav romanistiky FF JU v Českých Budějovicích / Department of Romance Studies, Faculty of Arts, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic)

Birgit Anette Rasmussen (Olsen) (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Danmark / Department of Nordic Studies and Linguistics, Faculty of Humanities, University of Copenhagen, Denmark)

Jiří Rejzek (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK / Institute of Czech Language and Theory of Communication, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Stephanie Rudwick (Linguistics Programme, University of KwaZulu-Natal, South Africa / Ústav jazykovědy, Univerzita v KwaZulu-Natalu, Jihoafrická republika; Institut für Afrikanistik, Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften, Universität Leipzig, Deutschland / Institute of African Studies, Faculty of History, Arts and Oriental Studies, Leipzig University, Germany)

Lucie Saicová Římalová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK / Institute of Czech Language and Theory of Communication, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Karel Sekvent (Katedra francouzského jazyka a literatury PdF MU / Department of French Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University, Czech Republic)

Soňa Schneiderová (Katedra českého jazyka PdF UK / Department of Czech Language, Faculty of Education, Charles University, Czech Republic)

Ondřej Sládek (Ústav pro českou literaturu AV ČR / Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Marián Sloboda (Katedra středoevropských studií FF UK / Department of Central European Studies, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Filip Smolík (Psychologický ústav AV ČR / Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Hana Srpová (Katedra českého jazyka FF OU / Department of Czech Language, Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic)

Jan Sýkora (Ústav Dálného východu FF UK / Department of East Asian Studies, Charles University, Czech Republic)

Bohuslav Šalanda (FHS UK / Faculty of Humanities, Charles University, Czech Republic)

Ondřej Šefčík (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU / Department of Linguistics and Baltic Languages, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Magda Ševčíková (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK / Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Czech Republic)

Josef Šimandl (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Radek Šimík (Universität Potsdam, Deutschland / University of Potsdam, Germany)

Mária Šimková (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovensko / Ľudovít Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, Slovakia)

Svatava Škodová (Katedra českého jazyka a literatury, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci / Department of Czech Language and Literature, Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Liberec, Czech Republic)

Michael Špirit (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK / Department of Czech and Comparative Literature, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Josef Štěpán (Praha, Česká republika / Prague, Czech Republic)

Pavel Štěpán (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Pavel Štichauer (Ústav románských studií FF UK / Department of Romance Studies, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Radka Šustrová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR / Masaryk Institute and Archive of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

František Tůma (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU / Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic; Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU / Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University, Czech Republic)

Ludmila Uhlířová (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Marie Vachková (Ústav germánských studií FF UK / Department of Germanic Studies, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Wim Vandenbussche (Vakgroep Taal- en Letterkunde, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Brussel, België / Department of Linguistics and Literary Studies, Faculty of Arts and Philosophy, Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Irena Vaňková (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK / Department of Deaf Studies, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Miroslav Vepřek (Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci / Department of Czech Studies, Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc, Czech Republic)

Daniela Veronesi (Facoltà di Scienze della Formazione, Libera Università di Bolzano, Italia / Fakultat für Bildungswissenschaften, Freie Universität Bozen, Italien / Faculty of Education, Free University of Bozen-Bolzano, Italy)

Jitka Veroňková (Fonetický ústav FF UK / Institute of Phonetics, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Anna Verschik (Eesti keele ja kultuuri akadeemiline suund, Humanitaarteaduste instituut, Tallinna Ülikool, Eesti / Estonian Language and Culture, School of Humanities, Tallinn University, Estonia)

Ljuba Veselinova (Institutionen för lingvistik, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, Sverige / Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Stockholm University, Sweden)

Ludmila Veselovská (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP v Olomouci / Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc, Czech Republic)

Vojtěch Veselý (Ústav pro jazyk český AV ČR / Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Czech Republic)

Josef Vintr (Institut für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, Österreich / Department of Slavonic Studies, Faculty of Philological and Cultural Studies, University of Vienna, Austria)

Jan Volín (Fonetický ústav FF UK / Institute of Phonetics, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic)

Miloslav Vondráček (Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK / Department of Czech Language and Literature, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech Republic)

Petar Vuković (Katedra za češki jezik i književnost, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska / Department of Czech Language and Literature, Faculty of Arts, University of Zagreb, Croatia)

Roland Anton Wagner (Katedra německého jazyka a literatury PdF MU / Department of German Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University, Czech Republic)

James Wilson (School of Languages, Cultures and Societies, Faculty of Arts, University of Leeds, UK / Ústav pro výzkum jazyků, kultur a společností, Filozofická fakulta, Univerzita v Leedsu, Velká Británie)

Krzysztof Tomasz Witczak (Katedra Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska / Department of Classical Philology, Faculty of Philology, University of Lodz, Poland)

Roger Woodard (Department of Classics, College of Arts and Sciences, University at Buffalo, USA / Ústav klasických studií, Fakulta věd a umění, Univerzita v Buffalu, USA)

Lenka Zajícová (Katedra romanistiky FF UP v Olomouci / Department of Romance Studies, Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc, Czech Republic)

Jiří Zeman (Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK / Department of Czech Language and Literature, Faculty of Education, University of Hradec Králové, Czech Republic)

Markéta Ziková (Ústav českého jazyka FF MU / Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic)

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 4

Předchozí Magdalena Hanusková: 1st International Conference on Sociolinguistics 2016

Následující James Wilson: Salience and second dialect acquisition