Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Kombinace konsonantu s vokálem v českých slovech cizího původu

Aleš Bičan

[Články]

(pdf)

Consonant-vowel combinations in Czech words of foreign origin

A B S T R A C T
Analyzing a corpus of over 36,000 words of foreign origin and 33,000 native words, the paper presents a detailed account and comparison of the distribution of consonant-vowel combinations in Czech. These combinations are discussed according to their vowel class. Both combinations typical for foreign-origin words and combinations typical for native words were found. In some cases, the typicality is predictable from the phonemes in the combinations (i.e. from the phonemes typical for either type of vocabulary), but there are many combination types for which this is not possible. The paper concludes with a discussion of the factors that may influence the distribution of consonant-vowel combinations, including sound changes, phoneme frequency, morphological processes, and universal preferences in the combinability of consonants with vowels. Special attention is paid to loanwords from English.

Key words: phonotactics, loanword, phonological corpus, Anglicism, expressive word
Klíčová slova: fonotaktika, výpůjčka, fonologický korpus, anglicismus, expresivum

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno
bican@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 3, s. 163–194

Předchozí Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, František Tůma: Etnometodologická konference v Mannheimu

Následující Martin Havlík: Výslovnost dentálních frikativ v anglicismech a anglických vlastních jménech: kodifikace – norma – úzus