Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ke způsobům vyjádření vzájemnosti v češtině

Václava Kettnerová, Markéta Lopatková

[Články]

(pdf)

On the expression of mutuality in Czech

A B S T R A C T
In this paper, we introduce an inventory of language means that express the semantic feature of mutuality in Czech verbal constructions. Based on the results of recent typological surveys, we distinguish between lexical and grammatical means. The lexical means include a limited group of inherently reciprocal verbs with the feature of mutuality in their lexical meaning. The grammatical means involved in the syntactic operation of reciprocalization are primarily used by a large group of verbs to which we refer as syntactic reciprocal verbs; these means involve (i) the reflexive personal pronoun se/sebe, si/sobě, sebou, (ii) the expression jeden – druhý ‘each other’, and (iii) adverbials. While the use of the grammatical means is obligatory for expressing mutuality with syntactic reciprocal verbs, it is often only optional for inherently reciprocal verbs. We thoroughly describe various functions that these language means have in encoding mutuality in Czech.

Key words: mutuality, reciprocity, inherently reciprocal verb, syntactic reciprocal verb, reflexive personal pronoun se/sebe, si/sobě, sebou, expression jeden – druhý ‘each other’, adverbial expressing mutuality
Klíčová slova: vzájemnost, reciprocita, inherentně reciproční sloveso, syntakticky reciproční sloveso, reflexivní osobní zájmeno se/sebe, si/sobě, sebou, výraz jeden – druhý, adverbiale vzájemnosti

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha
kettnerova@ufal.mff.cuni.cz
lopatkova@ufal.mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 4, s. 243–268

Předchozí Karel Šebesta: Jubileum Jiřího Krause

Následující Tereza Hejdová, Miloslava Vajdlová: Deverbativnost versus deadjektivnost: k možnostem interpretace substantiv s dějovým příznakem (se zaměřením na období staročeské a středněčeské)