Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Soupis opavských rukopisů

Jiří Daňhelka

[Kronika]

(pdf)

Опис опавских рукописей / Liste des manuscrits d’Opava

Slezský studijní ústav v Opavě vydal jako 13. svazek svých Publikací Soupis rukopisů Slezské studijní knihovny v Opavě (Opava 1955, 128 str.), který sestavil M. Boháček a F. Čáda. Je to velice užitečné dílo, které seznamuje širší badatelskou obec s rukopisným fondem důležité regionální knihovny. Cena tohoto díla je především v tom, že autoři svůj popis opravdu velmi pečlivě propracovali. Vše, co o rukopisném materiálu opavském v této chvíli může být řečeno, v jejich Soupisu řečeno je. To usnadní každému badateli další práci a přispěje jistě k tomu, že opavských rukopisných fondů bude moci být v blízké budoucnosti ve větší míře využíváno při badatelské práci historické, literárně historické i jazykovědné. Bohemistika v širokém smyslu slova nachází v Soupisu řadu důležitých položek; přitom je nutno konstatovat, že českých rukopisů je v Opavě bohužel velmi málo. Vedle latinsko-českého zlomku slovníku z 15. stol. (č. 16, fol. 103b až 104b) a vedle českého pojednání o vzkříšení Kristově (č. 24. fol. 164b—167a) zaujme jazykovědného pracovníka modlitba „Zdrávas, králevna milosti“ (na přídeští č. 17) a zejména sbírka českých, německých a latinských listin, týkajících se Opavska a vůbec života na Moravě v letech 1544-1699 (č. 60); z ní nepochybně bude moci těžit zejména historické bádání dialektologické. — Vydání soupisu je nutno přivítat jako dobrý přínos, [61]umožňující další rozvoj badatelské práce. Je to zásluha jednak zevrubného zpracování jednotlivých rukopisných kodexů, jednak také důkladných rejstříků, které popis zpřehledňují a podávají i cenné informace k historii opavské rukopisné sbírky i jejích jednotlivých kodexů.

Slovo a slovesnost, ročník 18 (1957), číslo 1, s. 60-61

Předchozí Stanislav Králík: Příspěvek k rozvoji česko-polských vztahů

Následující Lumír Klimeš: K studiu odrazu změn národní kultury v slovní zásobě