Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lund eye tracking studies in research on language and cognition

Jana Holšánová, Richard Andersson, Roger Johansson, Kenneth Holmqvist, Sven Strömqvist

[Articles]

(pdf)

Lundský výzkum jazyka a kognice pomocí metody snímání očních pohybů / Lundaforskning om språk och kognition med hjälp av blickbeteendemätning

A B S T R A C T
The research group from Humanities Laboratory at Lund University, Sweden, presents three strands of research on language and cognition where eye-tracking methodology has been used as a window on the mind. The paper includes: (1) eye tracking studies on picture viewing and picture description showing the dynamics of how speakers perceive, conceptualize and spontaneously describe complex visual scenes on higher levels of discourse, (2) studies using a combination of eye tracking and spoken scene descriptions to study mental imagery and to track the ability of “seeing something in the mind’s eye”, and (3) eye tracking studies conducted in order to study “thinking for speaking” and linguistic diversity by investigating language-specific cognitive effects. The paper ends with a visionary outlook for future applications of eye tracking methodology in the study of language and cognition.

R É S U M É
Jedním z frekventovaných témat, které řeší kognitivní věda a kognitivní lingvistika, je vztah smyslové percepce a řeči. Toto téma je i předmětem zájmu týmu švédských kognitivních vědců a lingvistů z Lundské univerzity. Článek představuje práci v oblasti empirického výzkumu, který se zaměřuje na metodologii výzkumu jazyka a kognice prostřednictvím tzv. snímání očních pohybů (eye-tracking). Sérií výzkumů studují autoři (a) procesuální aspekty pozorování obrázků, konceptualizace obrázků a jejich mluveného popisu, (b) existenci a užívání mentálních vizualizací a (c) otázku jazykové relativity, tj. jakým způsobem jazyk ovlivňuje pozornost a myšlení. Autoři se zaměřují na odhalení časových a sémantických souvislostí mezi vizuálními a verbálními daty. Na jedné straně sledují oční pohyby jako reflexi lidského myšlení. Pomocí specifického technického vybavení dokážou určit, který element zaujme pozorovatelovy oči a následně jeho myšlení. Oční pohyb je jedním z nástrojů ke zpřístupnění mysli. Na druhé straně vědci zaznamenávají mluvené segmenty, které jsou jazykovými výrazy ohniska pozornosti. Specifická analýza promluvy umožňuje využít mluvený popis jako další jemné odhalení mysli. Výzkum propojuje metody s různou disciplinární ukotveností a představuje multimodální komparativní metodu přístupu k mentálním procesům. Ukazuje, jak informanti vytvářejí významové jednotky na základě obrázků a jak tyto jednotky zpracovávají zrakem a jazykem. V závěru článku formulují autoři svou vizi o budoucím možném využití metody snímaní očních pohybu pro výzkum jazyka a kognitivních procesů.

S A M M A N F A T T N I N G
En svensk forskargrupp från Humanistlaboratoriet vid Lunds Universitet presenterar i den här artikeln tre olika forskningsområden inom språk och kognition, där så kallad eye-tracking metodologi (blickbeteendemätning) har använts som ett fönster till vårt tänkande. I en rad studier (1) undersöker forskarena det dynamiska samspelet mellan hur vi uppfattar, konceptualiserar och beskriver komplexa visuella scener och bilder; (2) använder en kombination av blickbeteendemätning och verbala beskrivningar i syftet att studera mentala visualiseringar; och (3) studerar olika språks kognitiva implikationer samt hur språket i sig påverkar vår uppmärksamhet och vårt tänkande. Avslutningsvis presenterar Lundagruppen sina visioner om hur metodologin i framtiden kan tillämpas i forskningen om språk och kognition.

Key words: eye tracking methodology, language and cognition, visual attention, cognitive semantics, mental imagery, thinking for speaking, event perception, event description, manner of motion

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Cognitive Science Department, Lund University
Kungshuset, Lundagård, S-222 22 Lund, Sweden
jana.holsanova@lucs.lu.se

Cognitive Science Department, Lund University
Kungshuset, Lundagård, S-222 22 Lund, Sweden
roger.johansson@ling.lu.se

Cognitive Science Department, Lund University
Kungshuset, Lundagård, S-222 22 Lund, Sweden
richard.andersson@humlab.lu.se

Humanistlaboratoriet, Lunds universitet
SOL centrum, Box 201, 22100 Lund, Sweden
kenneth.holmqvist@humlab.lu.se

Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund, Sweden
sven.stromqvist@rektor.lu.se

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 4, pp. 317-328

Previous Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře

Next Jerzy Bartmiński: Jaké hodnoty spoluutvářejí jazykový obraz světa Slovanů?