dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Čtení o Karlu Čtvrtém a jeho době

Jiří Daňhelka

[Chronicles]

(pdf)

Чтения о Карле IV и его времени / Lectures de Charles Quatre et de son époque

Knižnice Odkaz minulosti české, vydávaná nakladatelstvím Melantrich, kde vyšla řada cenných edic starých literárních památek, uvázla r. 1953 u svazku 16 (Deník Petra Žateckého). Je potěšitelné, jestliže se opět po 6 letech objevil její nový svazek. Překladatel František Heřmanský vydal tu ve spolupráci s historikem doc. Zdeňkem Fialou »pásmo« o životě v druhé polovině 14. stol., nazvané Čtení o Karlu IV. a jeho době (Praha 1958, 494 s.). Je to soubor zpráv a dokumentů, obratně sestavený, bohatě komentovaný a doprovázený četnými obrazovými přílohami, plánky a mapkami. Je však třeba si položit otázku, zda je to šťastné pokračování uvedené knižnice. Odkaz minulosti české měl dobrou tradici v tom, že v něm vycházely v naprosté převaze ucelené památky (v originále, pokud byly české, latinské v překladu). Dobové pásmo vypadá sice efektně a lákavě, ale je otázka, jaký vzbudí zájem. Propagaci poznání naší minulosti by daleko více prospělo, kdyby český čtenář dostal do rukou překlad celé kroniky Benešovy, Františkovy aj., ucelený výbor z listů našich prehumanistů atd.

A je tu ještě jedna věc, která Čtení o Karlu IV. a jeho době znehodnocuje z hlediska kulturně historického. Čtenář tohoto pásma musí mít dojem, jako by pro poznání života 14. stol. nebylo jiných pramenů než latinsky psaných a jako by čeština v té době hrála úlohu podřadnou nebo nehrála úlohu žádnou. A přece např. Život Karlův, kterého je tak vydatně užíváno, byl záhy po svém vzniku přeložen do češtiny. Totéž platí o Kronice Pulkavově, o Majestas Carolina aj. Proč tu neužil Heřmanský raději starých soudobých českých překladů?

Slovo a slovesnost, volume 21 (1960), number 2, p. 160

Previous Alois Jedlička: Ustavení Čs. terminologické komise při Čs. komitétu slavistů

Next stp (= Kolektiv oddělení pro teorii strojového překladu na filos. fak. Karlovy university): Logik o strojovém překladu