Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Towards an inventory of pitch accents for read Czech

Tomáš Duběda

[Articles]

(pdf)

Nástin inventáře melodických akcentů ve čtené češtině / Pour un inventaire des accents mélodiques du tchèque lu

A B S T R A C T
The present article is a tentative description of prenuclear intonation in Czech within the framework of autosegmental theory, which has been applied to Czech prosody only marginally so far. After discussing the advantages and drawbacks of this kind of stylization, it puts forward a structured set of pitch accents, elementary building blocks of sentence intonation, intended for the annotation of intonation phrases. This set was derived from phonetic analysis of read speech using the criteria of interchangeability and perceptual similarity. The analysis includes information about the frequency of pitch accents in prenuclear positions and their discoursive functions. The theoretical principles explained in the introductory part should make the article accessible even for readers with limited knowledge of current prosodic paradigms.

R É S U M É
Článek je pokusem o analýzu české prenukleární intonace v duchu autosegmentální teorie, která v češtině dosud nenalezla soustavnější uplatnění. Po představení výhod a nedostatků tohoto druhu stylizace navrhujeme strukturovanou sadu melodických akcentů – stavebních kamenů větné intonace, které lze využít při popisu prenukleárních částí promluvových úseků. Pro sestavení tohoto inventáře, založeného na fonetickém rozboru čtené řeči, byla využita hlediska zaměnitelnosti a percepční podobnosti. Analýza zahrnuje také informace o četnosti melodických akcentů v prenuklárních pozicích a o jejich diskurzivních funkcích. Teoretické principy vysvětlené v úvodu by měly článek zpřístupnit i čtenářům s omezenou znalostí současných prozodických koncepcí.

Dans le présent article, nous analysons l’intonation prénucléaire en tchèque à travers la théorie autosegmentale, qui n’a pas encore trouvé une application systématique dans la description du tchèque. Après avoir esquissé les pour et les contre de ce type de stylisation, nous présentons un inventaire structuré d’accents mélodiques, éléments locaux constituant l’intonation de la phrase, tout en nous limitant aux positions prénucléaires. Cet inventaire est basé sur l’analyse phonétique de la parole lue, guidée par des critères d’interchangeabilité et de similarité perceptive. L’analyse porte également sur la fréquence des accents mélodiques en position prénucléaire, ainsi que sur leurs fonctions discursives. Les principes théoriques exposés dans sa partie introductive devraient rendre l’article accessible même aux lecteurs n’ayant qu’une connaissance limitée des paradigmes prosodiques contemporains.

transfers icmeler dalaman airportdalaman transfers

Key words: Czech, intonation, pitch accents, autosegmental phonology

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University in Prague
Hybernská 3, 110 00 Prague 1, Czech Republic
dubeda@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 1, pp. 3-12

Previous Jasňa Pacovská: Pražská mezinárodní konference slavistické kognitivní lingvistiky

Next Jaroslav David: Klasifikace honorifikačních toponym