Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu

Mojmír Dočekal

[Articles]

(pdf)

Double prefixation and the semantics of motion verbs

A B S T R A C T
In this paper, I discuss the aspectual system of Czech and in particular, the prefix combinations in verbs. Following the arguments of Gehrke (2009) and the general model of Zwarts (2005), I argue that as upward monotone vectors, the goal prefixes do- and při- cannot be modified by the measure prefix po- (there are no verbs such as *po-do-skočit or *po-při-jet). I then offer a formal treatment of paths and events homomorphism for motion verbs in Czech. Based on the examined data, I argue in favor of keeping separate two distinctions in the aspectual system of Czech: telicity and perfectivity. The paper as a whole is dedicated to the integration of the formal treatment of Czech aspect with vector space semantics for preposition phrases and prefixes.

Key words: formal semantics, vector space semantics, aspect, PP, events, prefixation
Klíčová slova: formální sémantika, vektorová sémantika prostoru, aspekt, předložkové fráze, události, prefixace

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
docekal@phil.muni.cz

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 4, pp. 327-341

Previous Ludmila Veselovská: Možnosti generativní klasifikace infinitivu

Next Radek Šimík: Lambda-abstrakce a neurčitá zájmena v úzkém a širokém ohnisku