Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ověřování lingvistické teorie nad počítačovým korpusem

Eva Hajičová

[Articles]

(pdf)

Verifying linguistic theory with computer corpora

A B S T R A C T
The building up and annotation of text corpora (both written and spoken) has become one of the urgent topics in present-day linguistics; the creation of the Czech National Corpus and the morphologically and syntactically annotated Prague Dependency Treebank documents that the Prague Linguistic School has not only kept contact with the recent trends of linguistic studies in the world, but in some aspects, it even sets an example. In the present contribution, several linguistic phenomena are selected to illustrate how a systematically designed and carefully implemented deep-level annotation of a large corpus of Czech texts may serve to verify linguistic theory. The theory underlying the annotation is that of Functional Generative Description (FGD) designed by Petr Sgall in the early 1960s as an original alternative to Chomskyan transformational grammar and developed since then by a group of Praguian theoretical and computational linguists at Charles University.

Key words: Prague Dependency Treebank, dependency structure, topic-focus articulation, contrastive topic, systemic ordering, projectivity
Klíčová slova: Pražský závislostní korpus, závislostní struktura, aktuální členění, kontrastivní základ, systémové uspořádání, projektivita

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
hajicova@ufal.mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 69 (2008), number 1-2, pp. 131-142

Previous Tomáš Hoskovec: Od významu v jazyce ke smyslu v textu: O dobrodružství strukturalistické cesty

Next Petr Čermák, Mario Rossi: Pražský lingvistický kroužek a zapomenuté příspěvky k Ottovu slovníku naučnému nové doby