Časopis Slovo a slovesnost
en cz

České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem

Jarmila Panevová

[Articles]

(pdf)

So-called Slavonic accusativus cum infinitivo constructions in Czech

A B S T R A C T
This article analyzes “accusativus cum infinitive” (AcI in sequel) constructions with verbs of perception in Czech, and briefly mentions the occurrence of these constructions in other Slavonic languages. The focus is placed on the syntactic and semantic features of these Czech constructions and their relationship to their respective paraphrases (expressed by subordinated clauses). The relationship between grammatical coreference (obligatory with the AcI and only optional with the analyzed subordinated clauses), the broad possibility of word-movements in the AcI and the limited one in subordinated clauses are used as arguments for the special position of the AcI within the underlying structure of the sentence, unlike the structure of semantically close subordinated clauses.

Key words: accusativus cum infinitivo constructions (AcI), subordinated clause, verbs of perception, grammatical coreference, underlying structure of the sentence, surface structure of the sentence
Klíčová slova: konstrukce akuzativu s infinitivem (AcI), vedlejší věta, slovesa smyslového vnímání, gramatická koreference, podkladová (významová) větná struktura, povrchová větná struktura

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
panevova@ufal.mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 69 (2008), number 3, pp. 163-175

Previous Eva Hajičová: Největší světový kongres počítačové lingvistiky

Next František Štícha: Uzuálnost, funkčnost a systémovost jako kritéria gramatičnosti: K jednomu typu morfologické derivace (udělajíc – udělající)