Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Czech intonation: A tonal approach

Tomáš Duběda

[Articles]

(pdf)

Česká intonace v tonálním pohledu / L’intonation tchèque : une approche tonale

A B S T R A C T
In this article we describe a model of Czech intonation that is based on Daneš’s system of nuclear contours (1957), though, unlike Daneš’s system, it is formally inspired by autosegmental (tone-based) theory. After discussing the fundamental principles of the stylisation (prosodic phrase, types of tonal events, their scaling and their functions) we present and illustrate the inventories of prenuclear accents, boundary tones and nuclear contours. The findings of our analysis are based on two types of speech recordings (read newspaper texts and literary dialogues). Issues relating to the application of tonal events to prosodic phrases (alignment of nuclear contours, intonational homonymy and synonymy, structure of the phrase) are also discussed. We conclude the article by providing a general typological overview of Czech intonation.

R É S U M É
Česká intonace v tonálním pohledu
Článek popisuje model české intonace založený na Danešově (1957) systému nukleárních kontur (kadencí, melodémů), avšak inspirovaný – na rozdíl od Danešova systému – formalismem autosegmentální (tonální) teorie. Po vyložení základních principů stylizace (promluvový úsek, typy tonálních událostí, jejich výškové zakotvení a funkce) představujeme a ilustrujeme inventáře prenukleárních akcentů, hraničních tónů a nukleárních kontur. Analýza je založena na dvou typech řečových nahrávek (čtený publicistický text a literární dialog). Pozornost je věnována také otázkám propojení tonálních událostí s promluvovými úseky (asociace nukleárních kontur s textem, intonační homonymie a synonymie, struktura promluvového úseku). Závěr článku tvoří celkový přehled české intonace na obecně typologickém pozadí.

R É S U M É
L’intonation tchèque : une approche tonale
Dans le présent article, nous proposons un modèle de l’intonation tchèque largement basé sur le système des contours nucléaires de Daneš (1957), mais – à la différence de Daneš – formellement proche de la théorie autosegmentale (tonale). Une fois les principes fondamentaux de ce type de stylisation expliqués (unité intonative, types d’évènements tonaux, leur échelonnage et leurs fonctions), nous présentons et illustrons les inventaires d’accents prénucléaires, de tons de frontière et de contours nucléaires. Notre analyse est basée sur deux types d’enregistrements (lecture d’un texte journalistique, lecture de dialogues littéraires). Nous nous interrogeons également sur d’autres questions liées à l’interface entre les évènements tonaux et les unités intonatives (alignement des contours nucléaires, homonymie et synonymie intonatives, structure de l’unité intonative). L’article se conclut sur un aperçu général de l’intonation tchèque sur fond de typologie prosodique.

Key words: intonation, Czech, autosegmental phonology, tonal stylisation, pitch accents, boundary tones, prosodic phrase

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav translatologie FF UK
Hybernská 3, 110 00 Praha 1
tomas.dubeda@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 2, pp. 83-98

Previous Josef Štěpán: Sto let od narození Karla Svobody

Next Jakub Češka: Literárně inscenované svědectví: K emancipačním strategiím v Hrabalově novele Jarmilka