Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti „Indoevropská srovnávací jazykověda: nedávný vývoj a aktuální stav“

[Notice]

(pdf)

Call for abstracts for a special issue of Slovo a slovesnost “Indo-European comparative linguistics: recent development and state-of-the-art”

Výzva

k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti

 

Indoevropská srovnávací jazykověda: nedávný vývoj a aktuální stav

 

Editoři:

Václav Blažek – Ondřej Šefčík

(Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU)

 

Koncepce a zaměření: Indoevropská historicko-srovnávací jazykověda prošla za poslední přibližně čtvrtstoletí pozoruhodným vývojem. Na jedné straně jsou obohacovány dceřiné indoevropské větve nálezy nových textů a jejich interpretacemi (platí to zejména o jazycích íránských, anatolských, italických, keltských kontinentálních, tocharských, o jazyce mykénském, jazyce starších runových nápisů), současně se přibližují postoje jednotlivých škol v rekonstrukci indoevropského prajazyka v perspektivě dílčích plánů: fonologického, morfologického, syntaktického, lexikálně-etymologického. Tyto čtyři plány tvoří základy, na nichž se budují syntetické disciplíny jako indoevropská onomastika, srovnávací mytologie, identifikuje se indoevropská pravlast a jsou hledány hlubší příbuzenské vztahy k jiným jazykovým rodinám. Plánované monotematické číslo Slova a slovesnosti by tedy vycházelo z následující osnovy:

1. Indoevropská historicko-srovnávací fonetika.

2. Indoevropská historicko-srovnávací morfologie (nomen, pronomen, verbum).

3. Indoevropská srovnávací syntax.

4. Indoevropská etymologie.

5. Indoevropská onomastika.

6. Indoevropská srovnávací mytologie.

7. Indoevropská pravlast.

8. Vnější vztahy indoevropštiny v areálové a genetické perspektivě.

Cílem chystaného monotematického čísla je představit indoevropeistiku prostřednictvím jmenovaných osmi okruhů v jejím nedávném vývoji vyúsťujícím v současný stav poznání.

 

Harmonogram a postup: Abstrakt zamýšleného článku (v rozsahu do jedné normostrany, tj. 1800 znaků včetně mezer) zašlete na níže uvedené adresy do 31. 1. 2015. Abstrakty budou posouzeny editory monotematického čísla a vedoucím redaktorem Slova a slovesnosti. Vybraní autoři budou informováni e-mailem do 28. 2. 2015. Termín pro odevzdání článku (v rozsahu kolem 28 normostran, tj. zhruba 50 400 znaků včetně mezer) je 30. 9. 2015. Možné jazyky abstraktů a článků jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina. Monotematické číslo vyjde v r. 2016. Všechny články projdou standardním recenzním řízením.

 

E-mailové adresy pro zasílání abstraktu:

<blazek@phil.muni.cz>, <sefcik@phil.muni.cz>, <slovo@ujc.cas.cz>.

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 3

Previous Marián Sloboda: Konference o jazyku a superdiverzitě

Next Call for abstracts for a special issue of Slovo a slovesnost “Indo-European comparative linguistics: recent development and state-of-the-art”