Časopis Slovo a slovesnost
en cz

On the process of language problem management

István Lanstyák

[Articles]

(pdf)

O procese manažmentu jazykových problémov

A B S T R A C T
In this paper, I present an outline of the process of language problem management, which draws on the common elements of various models of the process of problem management in general. Since language problems are just one group of human problems occurring in various domains of life, I reached the conviction that a workable model of language problem management should build on problem management in general, while taking into account the specific features of language problems and language problem management. In considering the specific features of language problem management, I utilize a number of concepts from Language Management Theory.

Z H R N U T I E
Vo svojom príspevku sa zaoberám otázkami týkajúcimi sa procesu manažmentu jazykových problémov. Východiskom môjho prístupu k zaobchádzaniu s jazykovými problémami je fakt, že jazykové problémy sú len jedným z mnohých druhov problémov (spomeňme napr. spoločenské, hospodárske, politické, etnické, rasové, environmentálne, dopravné, zdravotné, psychické, problémy s učením, problémy s ľudskými vzťahmi, problémy s výchovou detí, problemy súvisiace s kriminalitou atď.). Rôzne teórie manažmentu problémov ukazujú, že všeobecné postupy v nich aplikované sú vo veľkej miere podobné, a preto sa dá predpokladať, že aj v riešení jazykových problémov sa môžeme opierať o výsledky výskumov manažmentu problémov v iných oblastiach života.
Po krátkom úvode sa vo svojom príspevku venujem niektorým základným pojmom, resp. termínom z oblasti manažmentu jazykových problémov; značná časť týchto pojmov, resp. termínov pochádza z teórie jazykového manažmentu.
V hlavnej časti príspevku sa sústreďujem na otázky týkajúce sa procesu manažmentu jazykových problémov. Rozlišujem tri úrovne, na ktorých proces manažmentu zvyčajne prebieha: prvú tvorí jednoduchý manažment tzv. neadekvátností (jednotlivých problémov) v konkrétnych interakciách, majúci dopad na úzky okruh zainteresovaných osôb (napr. jedného človeka alebo jednu rodinu); druhú tvorí organizovaný manažment tzv. metaproblémov (zovšeobecnených typov problémov) majúci dopad na úzky okruh zainteresovaných osôb; tretiu tvorí organizovaný manažment metaproblémov majúci dopad na široký okruh zainteresovaných osôb (napr. jeden podnik alebo hoci aj obyvateľstvo jedného alebo viacerých štátov). Proces manažmentu jazykových problémov rozdeľujem na šesť fáz (1. povšimnutie, 2. identifikácia problému, 3. analýza problému, 4. vypracovanie akčného plánu, 5. implementácia akčného plánu, 6. hodnotenie výsledkov problémového manažmentu) a štyri tzv. metakomponenty (1. reprezentácia problému, 2. monitorovanie procesu problémového manažmentu, 3. dekompozícia alebo redukcia problému, 4. alokácia zdrojov). Metakomponenty sa môžu viazať k rozličným fázam problémového manažmentu.
Prezentovaný model vychádza z rôznych modelov používaných v teóriách manažmentu problémov všeobecne, pričom berie ohľad aj na fázy procesu jazykového manažmentu rozlišované v rámci teórii jazykového manažmentu. Zásadný rozdiel medzi modelmi problémového manažmentu všeobecne (vrátane modelu prezentovaného v tomto príspevku) a medzi modelom procesu jazykového manažmentu známeho z teórie jazykového manažmentu je, že sa modely problémového manažmentu zakladajú na procesoch prebiehajúcich na tretej úrovni (manažment metaproblémov majúci dopad na široký okruh zainteresovaných osôb), kým model procesu jazykového manažmentu sa zakladá na procesoch prebiehajúcich na prvej úrovni (manažment tzv. neadekvátností v interakcii).
V závere svojej práce zdôrazňujem potrebu rozlišovania pojmov „jazykový manažment“ ako sa používa v teórii jazykového manažmentu a „manažment jazykových problémov“, ktorý je základnou kategóriou v mojom príspevku. „Jazykový manažment“ je širší pojem, ktorý v sebe zahrňuje okrem manažmentu jazykových problémov aj iné aktivity metalingvistického charakteru.

Key words: language problem, problem management, language management, language problem management, small-scale vs. large-scale management, inadequacies vs. meta-problems, problem management process, problem management theories, Language Management Theory

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Philosophy
Department of Hungarian Language and Literature
P. O. BOX 32, Gondova 2, 814 99 Bratislava, Slovakia
lanstyak@fphil.uniba.sk

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 4, pp. 325-351

Previous Tamah Sherman, Jiří Homoláč: Management summaries and the follow-up interview in language biography research

Next Halina Zawiszová: Hidehiro Muraoka (ed.): Sesshoku Bamen ni okeru Gengo Shiyō to Gengo Taido / Language Use and Language Attitude in Contact Situations