Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality

Pavel Machač, Magdalena Zíková

[Articles]

(pdf)

Paralelní artikulace: fonetická podstata a fonologický potenciál

A B S T R A C T
This paper deals with the perceptual salience and intelligibility of reduced segments, both vowels and consonants, in casual Czech. It focuses on a specific type of reduction in which two neighboring sounds (e.g. a VC sequence) are pronounced simultaneously, thereby giving rise to an alternative segment which does not occur in standard Czech phonology, e.g. a nasalized vowel. These segments constitute a category of parallel articulation as phonetic features of both of the segments are realized at the same time. We hypothesize that parallel-articulated segments, despite having originated as a consequence of purely phonetic processes, do in fact act distinctively in the context of casual speech. For this purpose, an experiment was designed in which the target segments were used in sentence pairs differing only in the parallel-articulated item, and the capability of listeners to identify the intended meaning of each sentence was tested. It showed that listeners do in fact treat the target segments as distinctive which suggests that these sounds might function as phonologically autonomous segments in the everyday communication of Czech speakers. In addition, an important role in the segment identification is also to be assigned to non-phonetic factors, such as the frequency and expectability of a particular word.

R É S U M É
Výzkum redukovaných forem svým primárním zaměřením na spontánní řeč výrazně přispívá – pokud vezmeme v úvahu pouze oblast teoretickou – zejména psycholingvistickému modelování produkce a percepce řeči, modelování hláskových změn atd. Bádání v oblasti fonetických redukcí se silně rozvíjí především na jazykovém materiálu angličtiny, němčiny a nizozemštiny.
Tento článek se na příkladu češtiny zabývá percepční významností redukovaných segmentů pro identifikaci slova a věty. Experiment se soustředil na specifický, nikoli však v češtině vzácný typ redukce, při němž dvě sousední hlásky (např. sekvence vokál–konsonant nebo obráceně) dávají vzniknout jednomu alternativnímu segmentu, který nepatří do standardního fonologického inventáře češtiny (např. nazalizované vokály nebo velarizované či labializované konsonanty). Takové segmenty představují svébytnou kategorii paralelní artikulace, jejíž pojmenování odvíjíme od skutečnosti, že jisté fonetické rysy obou „výchozích“ hlásek jsou souběžně přítomny během celého trvání výsledného segmentu.
V této studii vycházíme z předpokladu, že paralelně artikulované segmenty, ač vznikají jako důsledek čistě fonetických procesů, mohou mít v běžné řeči distinktivní funkci. Pro ověření takové hypotézy jsme vytvořili experiment, v němž byly cílové segmenty použity ve dvojicích vět lišících se právě a pouze paralelně artikulovaným segmentem. Percepčním testováním jsme zjišťovali schopnost posluchačů adekvátně identifikovat a) zamýšlený význam sdělení na základě poslechu samostatných vět v náhodném pořadí a b) význam izolovaných slov ve vzájemném kontrastu.
Výsledky ukázaly, že posluchači vnímají cílové segmenty jako distinktivní. Nabízí se tak možnost uvažovat o paralelně artikulovaných segmentech jako o jednotkách, které jsou v běžně mluvené češtině fonologicky autonomní. Identifikovatelnost významu vět a slov nicméně závisí do jisté míry i na nefonetických faktorech, jako je frekvence slova a očekávatelnost významu výpovědi.

icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfers

Key words: reduced speech, reduced segments, parallel articulation, phonetic features, distinctiveness

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Charles University in Prague, Faculty of Arts
Institute of General Linguistics
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1, Czech Republic
pavel.machac@ff.cuni.cz
magdalena.zikova@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 1, pp. 3-20

Previous Helena Özörencik: Workshop o výzkumu vícejazyčnosti v Dubrovníku

Next Jan Chromý: Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě