Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Shoda doplňku v reflexivních konstrukcích v češtině

Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Jarmila Panevová

[Articles]

(pdf)

Complement agreement in Czech reflexive constructions

The Czech reflexives se/si present a great challenge for linguistic description due to their ambiguous character. In this paper, we deal with syntactic reflexivity. In this case, the reflexives represent the clitic forms of the reflexive pronoun expressing the referential identity of the valency complementation realized in the subject (usually of ACTor) and of the valency complementation lexically expressed by the given pronoun. This linguistic phenomenon is studied here especially in relation to the agreement of a surface syntactic complement (with the function of EFF or COMPL). We aim to demonstrate that the case of the complement is determined rather by the meaning of the reflexive construction (as in non-reflexive structures) than by the distinction of the clitic vs. the long form of the reflexives. The agreement of the complement in reflexive constructions with the accusative reflexives se/sebe is compared with the same phenomenon in the structures with the dative reflexives si/sobě, which has thus far not been extensively described in Czech linguistics.

Key words: clitic and long variants of the reflexive pronoun, syntactic reflexivity, agreement of complement
Klíčová slova: klitické a dlouhé tvary reflexivního zájmena, syntaktická reflexivita, shoda doplňku

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
kettnerova@ufal.mff.cuni.cz
lopatkova@ufal.mff.cuni.cz
panevova@ufal.mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 3, pp. 198-214

Previous Šárka Zikánová, Lucie Poláková, Pavlína Jínová, Anna Nedoluzhko, Magdaléna Rysová, Jiří Mírovský, Eva Hajičová: Zachycení výstavby textu v Pražském závislostním korpusu

Next Dita Frantíková: Spatial cases in Hittite: 100 years since Bedřich Hrozný’s deciphering of the Hittite language