Časopis Slovo a slovesnost
en cz

A premature retrospective: An interview with František Daneš, September 21, 1988

Jiří Nekvapil

[Discussion]

(pdf)

Předčasné bilancování: Rozhovor s Františkem Danešem 21. září 1988

A B S T R A C T
The core of this article is a substantial part of an interview conducted by J. Nekvapil with F. Daneš on September 21, 1988. The aim of the interview was to gain information for a profile of Daneš on the occasion of his 70th birthday, which was later published in Philologica Pragensia (Nekvapil 1989). Unlike other published interviews given by Daneš in later years, this one is characterized by a relatively high degree of spontaneity, thus presenting a less stylized view of the development of Czech linguistics and the Prague School, as well as of the life of Daneš himself. Prior to the interview transcript, several essential factors which constitute the interview are given: the participants, goal, surroundings, key, communicative medium and sequential progression. Attention is also devoted to the way in which the interview is presented in this article, including the genrerelated pressures on its presentation. The epilogue adds information about the activities of F. Daneš after the intervew, i.e. after 1988, and some intertextual and interdiscursive connections. The publication of this text stands to commemorate this significant linguist, who died on March 18, 2015.

R É S U M É
Jádrem tohoto článku je podstatná část rozhovoru, který vedl J. Nekvapil s F. Danešem 21. 9. 1988. Účelem rozhovoru bylo získat informace pro napsání medailonku o F. Danešovi u příležitosti jeho sedmdesátin. Tento medailonek byl pak publikován v časopise Philologica Pragensia (Nekvapil, 1989). Na rozdíl od jiných publikovaných rozhovorů, které poskytl F. Daneš později, se tento rozhovor vyznačuje relativně vysokou mírou spontánnosti, a představuje tedy méně stylizovaný pohled na vývoj české lingvistiky, Pražské školy i na život samotného F. Daneše, včetně jeho života každodenního. Před uvedením přepisu rozhovoru jsou v tomto článku stručně popsány některé základní faktory, které tento rozhovor konstituují: účastníci, účel, prostředí, tón, komunikační prostředky a sekvenční průběh. Pozornost je věnována i tomu, jak je rozhovor v tomto článku prezentován, a zmíněny jsou žánrové tlaky na jeho prezentaci. V epilogu jsou uvedeny životní aktivity F. Daneše, které následovaly po čase rozhovoru, tedy po r. 1988, a některé aspekty intertextové a interdiskurzní. Článek vychází jako připomenutí života a díla velkého českého lingvisty, který zemřel dne 18. 3. 2015.

Key words: functional syntax, topic-focus articulation, text linguistics, sociolinguistics, stylistics, Prague school, Czech linguistics, German linguistics, history of linguistics, discourse

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Charles University in Prague, Faculty of Arts
Institute of General Linguistics
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1, Czech Republic
jiri.nekvapil@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 4, pp. 265-296

Previous Aleš Bičan: Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí

Next Petr Nejedlý: Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka