Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice

Alena Macurová

[Discussion]

(pdf)

On style and stylistics: An informed, new and inspiring perspective

A B S T R A C T
This text reports on an up-to-date approach to style presented in a new handbook of Czech stylistics (Hoffmannová, Homoláč, Chvalovská, Jílková, Kaderka, Mareš & Mrázková 2016). It describes the handbook’s sound and inspiring take on language and the situations, styles, texts and genres of contemporary communication (uncommonly based on the notion of communicative sphere rather than on the traditional concept of functional style). It evaluates the new perspectives on the description, analysis and interpretation of style in seven selected communicative spheres: everyday communication (both spoken and written), administrative communication, expert communication, school communication, media communication (both spoken and written), advertising communication, and literary communication. The text acknowledges how the employment of the ‘communicative sphere’ notion, together with a predominant focus on orality, shifts the Czech view of style from the traditional functional stylistics approach to the “new” stylistics accenting dialogue, interaction, colloquiality and intertextuality.

Key words: Czech stylistics, functional style, communicative sphere, writing vs. speaking, style-forming factors
Klíčová slova: česká stylistika, funkční styl, komunikační sféra, mluvenost a psanost, stylotvorné faktory

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
alena.macurova@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 3, pp. 226–236

Previous Lucia Dančišinová: Preferencie pri výbere anglických uvádzajúcich slovies v záverečných prácach slovenských študentov anglistiky

Next Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí