Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Alternace konstrukcí s aktorem a instrumentem v paralelním česko-anglickém závislostním korpusu

Jana Šindlerová, Vladislav Kuboň, Aleš Tamchyna, Kateřina Veselovská

[Articles]

(pdf)

The actor instrument alternation in a parallel Czech-English dependency treebank

A B S T R A C T
This paper analyzes one type of valency structure difference in a bilingual, Czech-English valency lexicon and a parallel syntactically annotated treebank, namely the instances of instrument subject alternation, abstract cause subject alternation and locatum subject alternation (Levin 1993), roughly corresponding to three specific verb semantic classes. These alternations represent a problematic point of mutual alignment of valency structures in a parallel corpus and a bilingual valency lexicon because of the dual possible assignment of a semantic role to the position of a syntactic subject, and consequently, the dual interpretation of the deep-syntactic role of an actor. As a result, two different interpretations arise, an agentive one and a non-agentive one, which collide in the syntactically annotated data. The conflict of the two interpretations substantially influences the semantic interpretation of the “target of evaluation” in constructions involving evaluative verbs in sentiment analysis tasks. We discuss the problem through linking individual syntactic, semantic and situational participants, focusing both on the similarities and differences between the three alternation types in question, providing analogies to other known constructions, and studying them from the morphosyntactic, semantic and propositional content points of view.

Key words: parallel corpus, verb valency, alternations, evaluative verbs, agent demoting
Klíčová slova: paralelní korpus, valence sloves, alternace, evaluativní slovesa, potlačení agentu

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha
sindlerova@ufal.mff.cuni.cz
vk@ufal.mff.cuni.cz
tamchyna@ufal.mff.cuni.cz
veselovska@ufal.mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 1, pp. 27-46

Previous James Wilson: Salience and second dialect acquisition

Next Richard Změlík: Kvantitativní a korpusový výzkum v literární vědě: možnosti a přístupy