Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves

Magda Ševčíková, Jarmila Panevová

[Articles]

(pdf)

On the borderline between inflectional and derivational morphology: The case of the Czech verbal prefix po-

A B S T R A C T
The present case study deals with the functions of the Czech verbal prefix po-. Three functions of the prefix are analysed by contrasting the existing theoretical descriptions with corpus data. In its primary, word-formational function, po- modifies the meaning of the base verb (expressing one of the semantic features described as Aktionsart or other meanings; e.g. kreslit ‘to draw’ > pokreslit ‘to cover with drawings’). In its second function, po- derives perfective counterparts from the imperfective verb; here, the prefix is considered to be a grammatical means used for the formation of aspectual pairs of verbs (cf. kárat ‘to admonish.impf’ > pokárat ‘to admonish.pf’). The third function of po- is manifested in the class of determinate verbs; it is a part of the morphological form of these verbs in their (imperfective) future meaning (e.g. běžet ‘to run’ – poběží ‘(he) will run’). A group of verbs suspected of exhibiting similar behaviour as the pure determinate verbs is analysed and attested using the corpus data. Finally, the competition between the prefix po- and several tens of prefixes in Czech verbs is commented upon and the position of the prefixed verbs within word-formation nests is sketched.

Key words: morphology, word formation, inflection, derivation, prefix, Aktionsart, aspect, future tense, determinative verbs of motion
Klíčová slova: morfologie, slovotvorba, flexe, derivace, předpona, způsob slovesného děje, vid, futurum, determinované sloveso

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
sevcikova@ufal.mff.cuni.cz
panevova@ufal.mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 3, pp. 171-198

Previous Bohumil Vykypěl: In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017)

Next Radek Skarnitzl: Fonetická realizace slovního přízvuku u delších slov v češtině