Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Obsah ročníku 79/2018

[Notice]

(pdf)

Volume 79/2018: Contents

 

SLOVO A SLOVESNOST

 

 

 

ČASOPIS PRO OTÁZKY TEORIE A KULTURY JAZYKA

A JOURNAL FOR THE THEORY OF LANGUAGE
AND LANGUAGE CULTIVATION

 

 

 

 

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Published by the Czech Language Institute
of the Czech Academy of Sciences

 

 

 

 

ROČNÍK/VOLUME 79

2018

 

 

 

 

Vedoucí redaktor / Editor-in-Chief: Petr Kaderka

Redaktorka anglických textů / English Language Editor: Tamah Sherman

Výkonní redaktoři / Editorial Assistants: Eva Havlová, Jakub Kopecký

Redakční rada / Editorial Board: Tilman Berger, Neil Bermel, Juraj Dolník, Markus Giger, Jana Hoffmannová, Jana Holšánová, Petr Karlík, Markéta Lopatková, Alena Macurová, Marek Nekula, Jiří Nekvapil, Stefan Michael Newerkla, Karel Oliva, Patrick Sériot, Petr Sgall, Ondřej Sládek, Ludmila Uhlířová

 

 

OBSAH – CONTENTS

 

Cvrček Václav – Komrsková Zuzana – Lukeš David – Poukarová Petra – Řehořková Anna – Zasina Adrian Jan: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza
Variability of Czech: a multidimensional analysis293–321

Čermáková Anna – Kopřivová Marie: Korpusový výzkum mluveného jazyka na příkladu češtiny a angličtiny: současný stav
Corpus-based research of spoken language: the state-of-the-art for Czech and English


217–240

Češka Jakub: Zrod Hrabalova spisovatelství: Lektorské řízení Hrabalovy tvorby v nakladatelství Československý spisovatel v první polovině šedesátých let
How Bohumil Hrabal the author was born: The process of reviewing and editing Hrabal’s manuscripts at Československý spisovatel during the first half of the 1960s83–121

Kopecký Jakub: Argumentace v jazykové interakci
Argumentation in linguistic interaction

322–344

Mrázková Kamila – Homoláč Jiří: Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny
Research on repair, especially self-repair, as an inspiration for the description of the syntax of spoken Czech


141–156

Skarnitzl Radek: Fonetická realizace slovního přízvuku u delších slov v češtině
The phonetic realization of lexical stress in longer words in Czech


199–216

Sojka Pavel: Konkurence variant oni sázejí a oni sází – historie a současnost
The Czech verb forms oni sázejí and oni sází – past and present


122–140

Ševčíková Magda – Panevová Jarmila: Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves
On the borderline between inflectional and derivational morphology: The case of the Czech verbal prefix po-


171–198

Šindlerová Jana – Kuboň Vladislav – Tamchyna Aleš – Veselovská Kateřina: Alternace konstrukcí s aktorem a instrumentem v paralelním česko-anglickém závislostním korpusu
The actor instrument alternation in a parallel Czech-English dependency treebank27–46

Šmejkalová Martina: František Trávníček (1888–1961): poznámky k životu a dílu
František Trávníček (1888–1961): notes on his life and work


263–292

Wilson James: Salience and second dialect acquisition

3–26

Změlík Richard: Kvantitativní a korpusový výzkum v literární vědě: možnosti a přístupy
Quantitative and corpus research in literary studies: Possibilities and approaches


47–65

 

 

RECENZE – BOOK REVIEWS

 

Adamzik Kirsten: Textlinguistik: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven (Petr Mareš)


241–246

Albirini Abdulkafi: Modern Arabic Sociolinguistics: Diglossia, Variation, Codeswitching, Attitudes and Identity (Petr Zemánek)


66–70

Čermák František – Holub Jan (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník (Zdeňka Hladká)


76–79

Fitzgerald Richard – Housley William (eds.): Advances in Membership Categorisation Analysis (Petr Kaderka – Jiří Nekvapil)


345–350

Halonen Mia – Ihalainen Pasi – Saarinen Taina (eds.): Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparison (Jan Dlask – Lenka Fárová)70–76

Kamwangamalu Nkonko M.: Language Policy and Economics: The Language Question in Africa (Stephanie Rudwick)


162–166

Lanstyák István – Múcsková Gabriela – Tancer Jozef (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku (Helena Özörencik)251–255

Li Yuming: Language Planning in China (He Shanhua)

351–356

Lüdi Georges – Höchle Meier Katharina – Yanaprasart Patchareerat (eds.): Managing Plurilingual and Intercultural Practices in the Workplace: The Case of Multilingual Switzerland (Lisa Fairbrother)247–251

Marková Jana: Religiöse Konzepte im tschechischen nationalen Diskurs (1860–1885) (Marek Nekula)


157–161

Zeman Jiří: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965–2015) (Věra Dvořáčková)


357–360

 

 

KRONIKA – CHRONICLES

 

In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017) (Bohumil Vykypěl, 167–168). – Páté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu (Halina Zawiszová – Jiří Nekvapil, 256–260). – Konference o standardizaci v „globální“ perspektivě (Helena Özörencik, 361–363).

In memoriam Mirek Čejka (August 31, 1929 – December 27, 2017) (Bohumil Vykypěl, 167–168). – 5th International Language Management Symposium (Halina Zawiszová – Jiří Nekvapil, 256–260). – Conference on standardisation in a “global” perspective (Helena Özörencik, 361–363).

 

 

Autoři posuzovaných knih, článků a referátů

Authors of reviewed books, articles and papers

 

Albirini A.

66

Marti R.

259

Adamzik K.

241

Molnár Satinská L.

252

Aikawa H.

259

Múcsková G.

251

Asensio N.

248

Nekula M.

259

Attenborough F.

347

Nekvapil J.

257

Bilász B.

252

Nikula T.

73

Boyd S.

73

Ó Laoire M.

75

Čermák F.

76

Özörencik H.

258

Darquennes J.

257

Palviainen Å.

73

Dudok M.

252

Plišková A.

252

Egli Cuenat M.

249

Pöyhönen S.

74

Elspaß S.

361

Rácová A.

252

Fairbrother L.

258

Reynolds E.

348

Fitzgerald R.

345, 348

Rintel S.

346, 348

Grimm-Pfefferli L.

248

Rudwick S.

258

Halonen M.

70

Rutten G.

361

Heinrich P.

361

Saarinen T.

70

Höchle Meier K.

247

Sebök S.

252

Holub J.

76

Smith R. J.

349

Housley W.

345, 349

Snellman H.

75

Ihalainen P.

70

Spolsky B.

257

Jernudd B. H.

256

Steigertahl H.

258

Kamwangamalu N. M.

162

Steinbach Kohler F.

248

Kimura G. C.

257

Stokoe E.

347

Kopecký J.

258

Tancer J.

251

Kotilainen S.

74

Tarnanen M.

73

Lähteenmäki M.

74

Varga P.

248

Lainio J.

74

Vosters R.

361

Lanstyák I.

251

Vrábľová J.

254

Li Yuming

351

Vuković P.

258

Licoppe C.

348

Watson R.

346

Longhi F.

248

Wickström M.

75

Losa S. A.

248

Yanaprasart P.

247

Lüdi G.

247

Zaepernicková E.

259

Maklad H. T. S.

258

Zeman J.

357

Marková J.

157

 

 

 

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 4

Previous ANNOUNCEMENT: 6th International Language Management Symposium

Next John D. Bengtson: ‘Where there is fire, there is smoke’: A study in the Euskaro-Caucasian hypothesis