Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Obsah ročníku 80/2019

[Notice]

(pdf)

Volume 80/2019: Contents

 

 

SLOVO A SLOVESNOST

 

 

 

ČASOPIS PRO OTÁZKY TEORIE A KULTURY JAZYKA

A JOURNAL FOR THE THEORY OF LANGUAGE
AND LANGUAGE CULTIVATION

 

 

 

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Published by the Czech Language Institute
of the Czech Academy of Sciences

 

 

 

 

ROČNÍK/VOLUME 80

2019

 

 

Vedoucí redaktor / Editor-in-Chief: Petr Kaderka

Redaktorka anglických textů / English Language Editor: Tamah Sherman

Výkonní redaktoři / Editorial Assistants: Eva Havlová, Jakub Kopecký

Redakční rada / Editorial Board: Tilman Berger, Neil Bermel, Juraj Dolník, Markus Giger, Jana Hoffmannová, Jana Holšánová, Petr Karlík, Markéta Lopatková, Alena Macurová, Marek Nekula, Jiří Nekvapil, Stefan Michael Newerkla, Karel Oliva, Patrick Sériot, Petr Sgall, Ondřej Sládek, Ludmila Uhlířová

 

 

 

OBSAH – CONTENTS

Andrason Alexander: A pseudo-coordinated Serial Verb Construction “wziąć i V2” in Polish


163–191

Bengtson John D.: ‘Where there is fire, there is smoke’: A study in the Euskaro-Caucasian hypothesis


3–26

Cinková Silvie – Náhlíková Anežka: Žánrová preference v narativech dětí mladšího školního věku

Genre preferences in the narratives of younger school children


192–214

Homoláč Jiří – Mrázková Kamila: „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Míšení diskurzních praktik a identit v twitterových účtech českých novinářů a vyjednávání jejich soukromého charakteru

“Excuse me, I will write what I want on my private Twitter account”: Blending discursive practices and identities on Czech journalists’ Twitter accounts and negotiating their private status
243–264

Hořejší Michal: Karel Klostermann a diskurz o Šumavě

Karel Klostermann and the discourse on the Bohemian Forest

Karel Klostermann und der Diskurs über den Böhmerwald

105–127

Křen Michal – Waclawičová Martina: Srovnání mluvených korpusů: skutečně jen odlišná hlediska?

Comparison of spoken corpora: really just a matter of perspective?


128–139

Místecký Michal – Čech Radek – Plecháč Petr: In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry

À la recherche d’une unité de l’euphonie : Une étude de cas de la poésie tchèque des années 1830


27–38

Pilshchikov Igor: The Prague School on a global scale: a Coup d’oeil from the East


215–228

Smith Simon: Narrativity discovered and narrativity uncovered: Narration and narrativisation in related political discourse

Narativita objevená a narativita odhalená: Narace a narativizace v reprodukovaném politickém diskursu

Narrativité découverte et narrativité dévoilée : Narration et narrativisation dans le discours politique rapporté


83–104

Straková Jana – Straka Milan – Hajič Jan – Popel Martin: Hluboké učení v automatické analýze českého textu

Deep learning in the automatic analysis of Czech text


306–327

Šemelík Martin – Lišková Michaela: K lexikografickému zpracování tabuových slov

On the lexicographical treatment of taboo words


39–57

Štichauer Pavel: Ohrožená komplexita: smíšené systémy perifrastického časování v některých italských dialektech

Endangered complexity: Mixed perfective auxiliation systems in some Italian dialects


285–305

Veselý Luboš – Veselý Vojtěch: Negative-mutational verbs and presupposition in Czech

Negativně mutační slovesa a presupozice v češtině


265–284

 

RECENZE – BOOK REVIEWS

Berwick Robert C. – Chomsky Noam: Why Only Us: Language and Evolution (Daniel Rusek – Dan Faltýnek)


340–345

Clift Rebecca: Conversation Analysis (Jiří Nekvapil – Martin Havlík)

328–333

Fairbrother Lisa – Nekvapil Jiří – Sloboda Marián (eds.): The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology (Patrick Heinrich)140–145

Hajičová Eva: Syntax–Semantics Interface (Libuše Dušková)

61–63

Chromý Jan: Protetické v- v češtině (Marta Šimečková)

154–159

Lamprecht Arnošt: Ke kořenům jazyků (Ondřej Šefčík – Blanka Čapková)


233–236

Linn Andrew (ed.): Investigating English in Europe: Contexts and Agendas (Dunstan Clarke)


150–154

McNeill David: Why We Gesture: The Surprising Role of Hand Movements in Communication (Petr Kaderka)


334–339

Nekula Marek: Franz Kafka and His Prague Contexts: Studies in Language and Literature (Eva Eckert)


145–150

Plecháč Petr – Kolár Robert: Kapitoly z korpusové versologie (Ján Mačutek)


64–67

Smakman Dick: Discovering Sociolinguistics: From Theory to Practice (Sándor János Tóth)


229–233

Šrámek Rudolf: Labyrintem vlastních jmen a nářečí (Jaroslav David)

58–61

 

KRONIKA – CHRONICLES

Za Ulrichem Ammonem (3. 7. 1943 – 3. 5. 2019) (Vít Dovalil, 237–239). – Odešel významný český lingvista, Petr Sgall (Eva Hajičová – Jarmila Panevová, 346–348). – Superdiverzita, komplexita a multimodálnost (Jakub Kopecký – Jiří Nekvapil – Helena Özörencik – Tamah Sherman, 68–74). – Multidisciplinární přístupy v jazykovém plánování a jazykové politice (Vít Dovalil, 74–80).

In memoriam Ulrich Ammon (3. 7. 1943 – 3. 5. 2019) (Vít Dovalil, 237–239). – In memoriam Petr Sgall (Eva Hajičová – Jarmila Panevová, 346–348). – Superdiversity, complexity and multimodality (Jakub Kopecký – Jiří Nekvapil – Helena Özörencik – Tamah Sherman, 68–74). – Multidisciplinary approaches in language policy & planning (Vít Dovalil, 74–80).

 

Autoři posuzovaných knih, článků a referátů

Authors of reviewed books, articles and papers

Ali N. L.

141

Kolár R.

64

Amon H.

78

Kopecký J.

73

Artoni D.

71

Kořínková J.

72

Asada H.

142

Laihonen P.

71

Aslan E.

72

Lamprecht A.

233

Baldauf R. B.

140

Lanstyák I.

141

Bartha C.

68

Lasagabaster D.

153

Beneš M.

73, 141

Lee T.

76

Berwick R. C.

340

Lehtonen H.

71

Bilić K.

73

Leppänen S.

71

Blain H.

73

Linn A.

150

Block D.

151

Luke J.

78

Blommaert J.

69

Mansouri B.

77

Castro Y. P.

77

McNamara T.

73

Clift R.

328

McNeill D.

334

Cornips L.

70

Moeiniasl H.

77

Del Percio A.

71

Motschenbacher H.

152

Dicks J.

78

Mrázková K.

72, 143

Diskin C.

73

Muraoka H.

142

Dovalil V.

72, 79

Nekula M.

145

Dufek O.

73

Nekvapil J.

140

Faingold E.

78

Neustupný J. V.

142

Fairbrother L.

140, 142

Ortega Y.

77

Fan S. K.

142

Özörencik H.

71, 143

Fjodorova [Fedorova] K.

70

Pelletier J.-G.

78

Gazzola M.

153

Pennycook A.

69

Gulida V.

70

Pérez-Llantada C.

153

Hajičová E.

61

Plecháč P.

64

Hamid M. O.

140

Procházka O.

72

Hauck J. D.

73

Rudwick S.

141

Havlík M.

73

Saruhashi J.

142

He S.

71

Sherman T.

72, 151

Heller M.

76

Sládek O.

216

Herbert M.

78

Sloboda M.

140

Heurich G.

73

Smakman D.

73, 229

Holden N.

152

Snoddon K.

75

Homoláč J.

72

Starčević A.

73

Hromadová M.

71, 143

Šrámek R.

58

Chomsky N.

340

Themistocleous C.

72

Chovanec J.

72

Uhlendorf N.

71

Chromý J.

154

Válková S.

72

Islaid K.

77

Vásquez C.

72

Ives P.

77

Verschik A.

69

Jernudd B.

141

Zaepernicková E.

73

Kelly-Holmes H.

68

Zienkowski J.

71

 

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 4

Previous Eva Hajičová, Jarmila Panevová: Odešel významný český lingvista, Petr Sgall

Next Richard Müller, Pavel Šidák: Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled