Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Obsah ročníku 81/2020

[Notice]

(pdf)

Volume 81/2020: Contents

 

 

SLOVO A SLOVESNOST

 

 

 

ČASOPIS PRO OTÁZKY TEORIE A KULTURY JAZYKA

A JOURNAL FOR THE THEORY OF LANGUAGE
AND LANGUAGE CULTIVATION

 

 

 

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Published by the Czech Language Institute
of the Czech Academy of Sciences

 

 

 

 

ROČNÍK/VOLUME 81

2020

 

 

Vedoucí redaktor / Editor-in-Chief: Petr Kaderka

Redaktorka anglických textů / English Language Editor: Tamah Sherman

Výkonní redaktoři / Editorial Assistants: Eva Havlová, Jakub Kopecký

Redakční rada / Editorial Board: Tilman Berger, Neil Bermel, Juraj Dolník, Markus Giger, Jana Hoffmannová, Jana Holšánová, Petr Karlík, Markéta Lopatková, Alena Macurová, Marek Nekula, Jiří Nekvapil, Stefan Michael Newerkla, Karel Oliva, Patrick Sériot, Ondřej Sládek

 

 

 

 

OBSAH – CONTENTS

 

Bičan Aleš: Kombinace konsonantu s vokálem v českých slovech cizího původu

Consonant-vowel combinations in Czech words of foreign origin


163–194

Češka Jakub: Emoční zakotvení poetiky Milana Kundery

The emotional anchoring of the poetics of Milan Kundera

126–144

David Jaroslav – Davidová Glogarová Jana – Klemensová Tereza: Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu

The Old Czech language in historical fiction: A reflection on a linguistic construct


111–125

Davidová Glogarová Jana – Kubát Miroslav: Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939–1945

A comparative frequency analysis of the exile speeches of Klement Gottwald and Edvard Beneš, 1939–194565–77

Havlík Martin: Výslovnost dentálních frikativ v anglicismech a anglických vlastních jménech: kodifikace – norma – úzus

The pronunciation of dental fricatives in Anglicisms and English proper names in Czech: codification, norms and use


195–217

Hejdová Tereza – Vajdlová Miloslava: Deverbativnost versus deadjektivnost: k možnostem interpretace substantiv s dějovým příznakem (se zaměřením na období staročeské a středněčeské)

Deverbality versus deadjectivity: on the possibilities of interpreting nouns with an action symptom (focusing on the period of Old and Middle Czech)269–282

Jindráček Václav: K možnostem stylistického hodnocení jazykových prostředků v mluvených projevech učitelů základních škol

On the stylistic classification of linguistic items in spoken discourses of basic school teachers


31–64

Kettnerová Václava – Lopatková Markéta: Ke způsobům vyjádření vzájemnosti v češtině

On the expression of mutuality in Czech


243–268

Ludányi Zsófia: Language ideologies in contemporary Hungarian organized medical language management


91–110

Müller Richard – Šidák Pavel: Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled

Questions of mediality in the Prague School? A retrospective look

Medialitätsfragen in der Prager Schule? Ein Rückblick


3–30

Tůma František: Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce

A reception study of the Czech edition of Auer’s Linguistic Interaction


283–305

 

 

 

RECENZE – BOOK REVIEWS

 

Čmejrková Světla: Jazyk a dialog: Výbor z textů (Hana Srpová)

306–311

Fedrová Stanislava – Jedličková Alice: Viditelné popisy: Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce (Petr Kaderka)


145–150

Garabík Radovan – Šimková Mária (eds.): Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (Jan Králík)


150–153

Hájek Martin – Kaderka Petr – Nekvapil Jiří – Samec Tomáš: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti (Martina Berrocal)311–316

Jenkins Jennifer – Baker Will – Dewey Martin (eds.): The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca (Dunstan Clarke)


218–222

Sloboda Marián – Laihonen Petteri – Zabrodskaja Anastassia (eds.): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change (Heiko F. Marten)78–84

Volín Jan – Skarnitzl Radek: Segmentální plán češtiny (Lucie Jílková)

223–227

 

 

 

KRONIKA – CHRONICLES

 

Za Klausem J. Mattheierem (9. 6. 1941 – 8. 5. 2020) (Vít Dovalil, 228–230). – Ludmile Uhlířové k narozeninám (Martin Beneš – Ondřej Dufek, 230–236). – Gratulace Janě Hoffmannové (Olga Müllerová – Lucie Jílková, 317–323). – K životnímu jubileu Olgy Martincové (Ivana Bozděchová – Božana Niševa, 324–330). – Jubileum Jiřího Krause (Karel Šebesta, 236–240). – Šesté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu (Kamila Mrázková, 85–88). – Etnometodologická konference v Mannheimu (Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – František Tůma, 154–160).

In memoriam Klaus J. Mattheier (9. 6. 1941 – 8. 5. 2020) (Vít Dovalil, 228–230). – Ludmila Uhlířová turns 80 (Martin Beneš – Ondřej Dufek, 230–236). – Jana Hoffmannová turns 70 (Olga Müllerová – Lucie Jílková, 317–323). – Olga Martincová turns 75 (Ivana Bozděchová – Božana Niševa, 324–330). – Jiří Kraus turns 85 (Karel Šebesta, 236–240). – 6th International Language Management Symposium (Kamila Mrázková, 85–88). – Ethnomethodology conference in Mannheim (Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – František Tůma, 154–160).

 

 

 

Autoři posuzovaných knih, článků a referátů

Authors of reviewed books, articles and papers

 

Aimoldina A.

83

Macbeth D.

157

Akynova D.

83

Martincová O.

324

Alòs i Font H.

79

Meyer C.

155

Auer P.

283

Mezger V.

80

Baird M.

219, 221

Miyazaki S.

86

Baird R.

219, 221

Mondada L.

155

Baker W.

218, 220

Mrázková K.

87

Benő A.

81

Nakae K.

86

Bilmes J.

157

Nakayama A.

87

Csernicskó I.

82

Nekvapil J.

85, 158, 311

Čmejrková S.

306

Nemoto H.

87

Dewey M.

218, 220

Oloff F.

158

Dobrushina N.

80

Patsko L.

221

Dovalil V.

87

Péntek J.

81

Fairbrother L.

86

Prošek M.

88

Fedrová S.

145

Przygoński K.

80

Ferenc V.

82

Ramonienė M.

82

Fitzgerald R.

157

Samec T.

311

Garabík R.

150

Sangiamchit C.

218

Gruzdeva E.

79

Séguis B.

82

Guido M. G.

221

Sert O.

157

Hájek M.

311

Shegebayev M.

83

Heritage J.

156

Shohamy E.

222

Homoláč J.

87

Skarnitzl R.

223

Housley W.

157

Sloboda M.

78, 80, 88, 158

Hutchinson P.

157

Stokoe E.

155

Chiu Ka Man Aman

87

Šimková M.

150

Ivanova O.

83

Takahashi K.

87

Jedličková A.

145

Takatori Y.

87

Jenkins J.

218

Timotijević J.

81

Jernudd B. H.

86

Tůma F.

157

Kaderka P.

158, 311

Vilkienė L.

82

Kimura G. C.

87

Volín J.

223

Klaas-Lang B.

81

Wright S.

221

Koreinik K.

82

Zabrodskaja A.

78

Laihonen P.

78

Zhang Ziyuan

87

Lilja N.

157

Zharkynbekova S.

83

Lynch M.

157

Zheng Lin

221

 

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 4, p. 333

Previous 7th International Language Management Symposium

Next Alena Kolyaseva: The nominal uses of the Russian rod (‘genus’, ‘genre’, ‘kind’) and tip (‘type’): the starting point of desemanticization