Časopis Slovo a slovesnost
en cz

From primary meanings of the sensory perceptions of touch and taste to lexicalized metaphors in an associative-semantic network in Slovak

Zuzana Kováčová, Elena Ciprianová

[Articles]

(pdf)

Od primárnych významov zmyslových vnemov hmatu a chuti k lexikalizovaným metaforám v asociačno-sémantickej sieti v slovenčine

A B S T R A C T
This paper investigates the semantic changes leading from primary meanings of sensory perceptions to lexicalized metaphors in Slovak. The cognitive semantic theory of the living word (Alefirenko 2009) is used as a theoretical framework for interpreting the patterns of lexicalization of figurative expressions motivated by the sensory perceptions of touch and taste. We have explored a figurative progression of expressions ranging from similes via phrasemes and paremias to lexicalized multi-word or single-word metaphors, and discovered the associative-evolutionary processes that gave rise to them. The hierarchization and the relationship with primary concepts are shown through reconstructing the branches of the associative-semantic network. The paper proposes a model of internal dynamics for the associated sets of figurative expressions. The schema of the emergent principle in the associations demonstrates the increasing metaphoricity of the expressions from index to icon to symbol. It has also been argued that the implicit relationship between the branch members is not logical by nature, but rather the result of associations. The given branches are not exhaustive in terms of potential members, but their internal progression entails the anticipation of the development of new metaphorical naming units.

R E S U M É
Konceptuálna metafora predstavuje univerzálny kognitívny mechanizmus, ktorý v prirodzenom jazyku stojí za vznikom početných nepriamych nominácií. Cieľom štúdie je identifikovať transpozičné procesy v jazyku a interpretovať ich v súvislosti s jazykovým vedomím človeka, s vnútornou organizáciou významov v jeho asociačno-sémantickej sieti a s jeho lingvokreatívnou dispozíciou, ktorá vychádza z obraznej povahy nášho myslenia. Štúdia vychádza z teórie živého slova, ktorú prezentoval ruský jazykovedec N. F. Alefirenko a ktorá sa dotýka rozhodujúcich problémov lexikálnej sémantiky. Je tu prezentovaná nielen ako teoretický rámec pre identifikáciu holistickej povahy jazyka, ale aj ako nástroj na skúmanie sémantických a pragmatických vlastností nepriamych nominácií.
Nové významy, ktoré z aspektu diachrónie pribúdajú v jazyku v každom období, prislúchajú spravidla nepriamym nomináciám nerovnorodého charakteru. Ich vznik je v štúdii interpretovaný na základe konceptuálneho mapovania medzi zdrojovou a cieľovou doménou. Asociačno-sémantická sieť je chápaná ako vnútorne štruktúrovaný a hierarchizovaný súbor konceptov, pričom niektoré koncepty treba považovať za bázové – tvoriace oporné piliere asociačno-sémantickej siete. Vychádza sa z predpokladu, že ako bázové koncepty slúžia zmyslové vnemy hmatu a chuti. Štúdia chápe zmyslovým vnemom iniciované prirovnania za východisko konkrétnej vetvy asociačno-sémantickej siete. Rekonštrukcia niekoľkých vetiev asociačno-sémantickej siete je konkrétnou realizáciou predpokladu N. F. Alefirenka, podľa ktorého sa asociačno-sémantická sieť rekonštruuje buď ako štruktúra navzájom poprepájaných konceptov, alebo len ako konkrétna vetva.
V intenciách znakovej povahy slova (v lingvistike chápaného ako znak svojho druhu a jemu pripísaný status symbolu) sa v rekonštruovaných vetvách asociačno-sémantickej siete ukázala zákonitosť, a to, že vetvu tvoria nominácie, ktoré majú povahu indexu, celý rad nepriamych nominácií (vrátane frazém a parémií), ktoré majú charakter ikonu, a lexikalizovaná metafora, ktorá má status symbolu. Postupnosť členov vo vetve asociačno-sémantickej siete je riadená emergentným princípom.
Konceptuálna metafora je v štúdii chápaná ako veľmi produktívny a efektívny mechanizmus, ktorého hybnou silou je hodnotiaci postoj človeka premietnutý ako emocionálny náboj do nepriamych nominácií. Konceptuálna metafora dáva jazyku nekonečný výrazový potenciál, ktorý korešponduje s podstatou ľudského myslenia. Tou je jeho obrazná povaha. Metaforickými postupmi sa tvoria verbalizované obrazy a ich kreovanie, ale aj oživovanie vo vedomí používateľov jazyka je založené na asociačných procesoch. Preukázanie sémanticky relevantných nepriamych nominácií vo vetve asociačno-sémantickej siete a ich smerovanie k jednoslovnej metafore v jazyku účinkujúcej ako symbol je príspevkom k diskusii tak o znakovej povahe slova, ako aj k otázke arbitrárnosti (nekauzálnosti) medzi designátorom a denotátom.

Key words: sensory perception, conceptual metaphor, imagery, associative-semantic network, figurative expression, lexicalization

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Constantine the Philosopher University, Faculty of Arts, Department of Slovak Language and Literature
Štefánikova 67, 949 74 Nitra, Slovakia
zkovacova@ukf.sk

Constantine the Philosopher University, Faculty of Arts, Department of English and American Studies
Štefánikova 67, 949 74 Nitra, Slovakia
eciprianova@ukf.sk

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 1, pp. 45–66

Previous Alena Kolyaseva: The nominal uses of the Russian rod (‘genus’, ‘genre’, ‘kind’) and tip (‘type’): the starting point of desemanticization

Next Matej Drobňák, Jaroslav Peregrin, Petr Matějíček, Michal Hubálek: Experimentální studie akceptace pravidel přirozené dedukce v českém jazyce