Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bezpříponová substantiva a vyjadřování vidového protikladu u příbuzných sloves

Magda Ševčíková

[Articles]

(pdf)

Suffixless nouns and the category of grammatical aspect in related verbs

A B S T R A C T
The present study deals with suffixless nouns in Czech. Two data samples are analysed to demonstrate that suffixless nouns with an action meaning mostly correspond to a pair of verbs with different themes (conveying different grammatical aspects; e.g., skok ‘jump’ < skočit ‘to jump.PFV’ : skákat ‘to jump.IPFV’), whereas non-actional suffixless nouns tend to form a single corresponding verb which uses a prefix to change the aspect (noc ‘night’ > nocovat ‘to stay.IPFV overnight’ > přenocovat ‘to stay.PFV overnight’). This distinction is applied to a third data sample to determine direction of motivation in pairs of suffixless nouns and verbs. The difference between the deverbal and denominal direction is explained by the part-of-speech category of the root morpheme which is shared by the suffixless noun and the corresponding verb(s). The relations observed are modelled as paradigms recurring across the word-formation system of Czech.

Key words: suffixless nouns, verbs, word-formation, derivation, conversion, aspect
Klíčová slova: bezpříponová substantiva, slovesa, tvoření slov, odvozování, konverze, vid

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha
sevcikova@ufal.mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 4, pp. 263–288

Previous Zdeněk Starý: Ladislav Nebeský (1937–2021)

Next Karel Komárek: Slovosled sylabotónického verše v češtině