Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovosled sylabotónického verše v češtině

Karel Komárek

[Articles]

(pdf)

Syllabotonic verse word order in Czech

A B S T R A C T
The article analyzes deviations from the neutral word order in Czech poetry composed in the syllabotonic metrical system. The poet may change the neutral word order usual for a stylistically neutral utterance so that he or she keeps the metrical or rhyme scheme chosen. In the article, selected collections of Czech 19th- and 20th-century poetry are examined. Deviations from the basic word order which are used by multiple authors are described: marked positions of attributes, enclitics, predicate verbs, prepositions, connectors and semantically emphasized sentence elements. The analysis also attempts to resolve the question of limitations on Czech free word order to avoid the collapse of a continuous utterance. Some deviations exceed the boundaries of grammatical correctness. The 20th-century authors employ only some of the deviations frequent in the preceding century (the most persistent of these is the postposition of congruent attribute and marked enclitic placement).

Key words: Czech word order, syllabotonic verse word order, deviations from neutral word order, Czech poetry, Czech 19th- and 20th-century literature
Klíčová slova: slovosled češtiny, slovosled sylabotónického verše, odchylky od základního slovosledu, česká poezie, česká literatura 19. a 20. století

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
karel.komarek@upol.cz

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 4, pp. 289–320

Previous Magda Ševčíková: Bezpříponová substantiva a vyjadřování vidového protikladu u příbuzných sloves

Next Jiří Nekvapil: Ofelia García – Nelson Flores – Massimiliano Spotti (eds.): The Oxford Handbook of Language and Society