Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Obsah ročníku 82/2021

[Notice]

(pdf)

Volume 82/2021: Contents

 

 

 

SLOVO A SLOVESNOST

 

 

 

ČASOPIS PRO OTÁZKY TEORIE A KULTURY JAZYKA

A JOURNAL FOR THE THEORY OF LANGUAGE
AND LANGUAGE CULTIVATION

 

 

 

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Published by the Czech Language Institute
of the Czech Academy of Sciences

 

 

 

 

ROČNÍK/VOLUME 82

2021

 

 

 

 

Vedoucí redaktor / Editor-in-Chief: Petr Kaderka

Redaktorka anglických textů / English Language Editor: Tamah Sherman

Výkonní redaktoři / Editorial Assistants: Eva Havlová, Jakub Kopecký

Redakční rada / Editorial Board: Tilman Berger, Neil Bermel, Juraj Dolník, Markus Giger, Jana Hoffmannová, Jana Holšánová, Petr Karlík, Markéta Lopatková, Alena Macurová, Marek Nekula, Jiří Nekvapil, Stefan Michael Newerkla, Karel Oliva, Patrick Sériot, Ondřej Sládek

 

 

 

 

OBSAH – CONTENTS

 

 

Drobňák Matej – Peregrin Jaroslav – Matějíček Petr – Hubálek Michal: Experimentální studie akceptace pravidel přirozené dedukce v českém jazyce

An experimental study of the acceptance of the rules of natural deduction in Czech67–83

Duběda Tomáš: K typologii ekvivalentů v právním překladu

On the typology of equivalents in legal translation

139–158

Gębka-Wolak Małgorzata – Moroz Andrzej: Serial verb constructions containing the element idź in contemporary colloquial Polish


209–231

Kloudová Veronika: O výjimkových frázích v češtině

On exceptive phrases in Czech

118–138

Kolyaseva Alena: The nominal uses of the Russian taxonomic nouns rod (‘genus’, ‘genre’, ‘kind’) and tip (‘type’): the starting point of desemanticization3–44

Komárek Karel: Slovosled sylabotónického verše v češtině

Syllabotonic verse word order in Czech

289–320

Kováčová Zuzana – Ciprianová Elena: From primary meanings of the sensory perceptions of vision, hearing, touch, smell and taste to lexicalised metaphors in an associative-semantic network in Slovak

Od primárnych významov zmyslových vnemov hmatu a chuti k lexikalizovaným metaforám v asociačno-sémantickej sieti v slovenčine45–66

Ološtiak Martin – Vojteková Marta: Kompozitnosť a kompozícia: príspevok k charakteristike zložených slov na materiáli západoslovanských jazykov

Compoundness and composition: A contribution to the characterisation of compounds in West Slavic languages

Композитность и композиция: к характеристике сложных слов на материале западнославянских языков95–117

Rysová Magdaléna – Rysová Kateřina: Primární a sekundární diskurzní konektory

Primary and Secondary Discourse Connectives

Primär- und Sekundärkonnektoren im Diskurs


179–208

Ševčíková Magda: Bezpříponová substantiva a vyjadřování vidového protikladu u příbuzných sloves

Suffixless nouns and the category of grammatical aspect in related verbs


263–288

Veselý Luboš – Veselý Vojtěch: K presupozici předchozího (stejného/podobného) děje u prefigátů s při- a pře-

On the presupposition of a preceding (identical/similar) action implied by Czech prefixed verbs with při- and pře-


232–248

 

 

 

 

RECENZE – BOOK REVIEWS

 

 

Cvrček Václav – Laubeová Zuzana – Lukeš David – Poukarová Petra – Řehořková Anna – Zasina Adrian Jan: Registry v češtině (Miroslav Zumrík)249–254

García Ofelia – Flores Nelson – Spotti Massimiliano (eds.): The Oxford Handbook of Language and Society (Jiří Nekvapil)


321–326

Hirschová Milada: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou (Roland Wagner)


84–89

Konvička Martin – Rašnerová Pavla – Zborníková Michaela: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí (Tomáš Svoboda)164–169

Tůma František: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy (Helena Lohrová)


159–164

vom Lehn Dirk: Ethnomethodologische Interaktionsanalyse: Videodaten analysieren und die Organisation von Handlungen darstellen (Petr Kaderka – Jakub Kopecký)326–332

 

 

 

 

KRONIKA – CHRONICLES

 

 

Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021) (Petr Karlík, 170–174). – Ladislav Nebeský (1937–2021) (Zdeněk Starý, 255–259). – Za Andreou Trovesim (9. 6. 1971 – 10. 6. 2021) (Anna Maria Perissutti, 333–336). – Petru Karlíkovi k sedmdesátinám (Markéta Ziková – Pavel Caha – Pavel Kosek, 90–92). – Medzinárodná konferencia o jazykových problémoch a ich manažmente (Szilárd Sebők, 336–340).

In memoriam Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021) (Petr Karlík, 170–174). – In memoriam Ladislav Nebeský (1937–2021) (Zdeněk Starý, 255–259). – In memoriam Andrea Trovesi (9. 6. 1971 – 10. 6. 2021) (Anna Maria Perissutti, 333–336). – Petr Karlík turns 70 (Markéta Ziková – Pavel Caha – Pavel Kosek, 90–92). – International conference on language problems and their management (Szilárd Sebők, 336–340).

 

 

 

 

Autoři posuzovaných knih, článků a referátů

Authors of reviewed books, articles and papers

 

 

Hirschová M.

84

Motyková K.

337

Bauer J.

170

Múcsková G.

338

Bukovszky L.

337

Nebeský J.

255

Cvrček V.

249

Nekvapil J.

338

Dvořák J.

172

Poukarová P.

249

Fiala-Butora J.

337

Rašnerová P.

164

Flores N.

321

Řehořková A.

249

García O.

321

Samko M.

339

Grepl M.

91, 170

Sebők Sz.

339

Hansen B.

172

Spotti M.

321

Karlík P.

91, 171

Šajánková M.

338

Konvička M.

164

Tancer J.

338

Lanstyák I.

337

Tůma F.

159

Laubeová Z.

249

Végh O.

338

Lukeš D.

249

vom Lehn D.

326

Malčík P.

172

Zasina A. J.

249

Molnár Satinská L.

339

Zborníková M.

164

 

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 4, p. 341

Previous Szilárd Sebők: Medzinárodná konferencia o jazykových problémoch a ich manažmente

Next Ivana Bozděchová, Aleš Klégr: Pseudoanglicismy: české neologismy z anglických slov