Časopis Slovo a slovesnost
en cz

The professional language of Polish journalists in a diachronic perspective

Beata Jarosz

[Articles]

(pdf)

Język zawodowy polskich dziennikarzy w perspektywie diachronicznej

A B S T R A C T
The paper attempts to define the development of professional language that constitutes an instrument of communication for Polish journalists. This problem has not been a subject of linguistic analyses to date and thus there are no comprehensive studies of the vocabulary associated with the emergence of periodicals or with work in radio and television crews, which makes establishing the origins and stages of the development of this variant of Polish a highly difficult task. Therefore, the paper preliminarily discusses the development of this professiolect, based on the characterisation of the evolution of the journalistic profession and with reference to the technological changes that influenced the way of preparing materials in the Polish context. The author distinguishes four phases of the evolution of this sublanguage: (1) the proto­professiolectal period (17th–18th century), (2) the establishment of a professional code (19th century – early 20th century), (3) the period of unstable development (early 20th century – 1980s/1990s) and (4) of dynamic evolution (since the 1980s/1990s).

S T R E S Z C Z E N I E
Język zawodowy polskich dziennikarzy w perspektywie diachronicznej
W artykule podjęto próbę określenia etapów rozwoju języka zawodowego będącego narzędziem komunikacji polskich dziennikarzy. Problem ten nie był do tej pory przedmiotem lingwistycznych analiz i nie istnieją kompleksowe opracowania na temat specyficznej leksyki związanej z tworzeniem czasopism czy pracą w zespołach radiowo-telewizyjnych, dlatego ustalenie genezy i faz ewolucji tej odmiany polszczyzny jest zadaniem bardzo trudnym. W związku z tym na podstawie charakterystyki rozwoju zawodu dziennikarza i w odniesieniu do przemian technologicznych, jakie miały wpływ na sposób opracowywania materiałów, w artykule wstępnie omówiono proces kształtowania się na polskim grunc ie wspomnianego języka zawodowego. Autorka wyróżnia cztery fazy ewolucji tego subjęzyka: (1) faza protoprofesjolektalna (XVII–XVIII w.), (2) ukonstytuowanie się języka zawodowego (XIX w. – początek XX w.), (3) okres niestabilnego rozwoju (początek XX w. – lata 80. XX w.) oraz (4) intensywnej ewolucji (od lata 80/90).

Key words: sociolinguistics, professional variants, Polish language, professiolect of journalists

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Maria Curie­Skłodowska University in Lublin
Pl. Marii Curie­Skłodowskiej 4a, 20­031 Lublin, Poland
beata.jarosz@mail.umcs.pl

Slovo a slovesnost, volume 83 (2022), number 2, pp. 103–121

Previous Sara Košutar, Ana Matić Škorić: Who is likely to be rementioned? An experimental study of implicit causality bias in Croatian

Next Jan Křivan, Jana Šindlerová: Změny v morfologické anotaci korpusů řady SYN: nové možnosti zkoumání české gramatiky a lexikonu