Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Obsah ročníku 83/2022

[Notice]

(pdf)

Volume 83/2022: Contents

 

SLOVO A SLOVESNOST

 

 

 

ČASOPIS PRO OTÁZKY TEORIE A KULTURY JAZYKA

A JOURNAL FOR THE THEORY OF LANGUAGE
AND LANGUAGE CULTIVATION

 

 

 

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Published by the Czech Language Institute
of the Czech Academy of Sciences

 

 

 

 

ROČNÍK/VOLUME 83

2022

 

 

 

 

Vedoucí redaktor / Editor-in-Chief: Petr Kaderka

Redaktorka anglických textů / English Language Editor: Tamah Sherman

Výkonní redaktoři / Editorial Assistants: Eva Havlová, Jakub Kopecký

Redakční rada / Editorial Board: Tilman Berger, Neil Bermel, Juraj Dolník, Markus Giger, Jana Hoffmannová, Jana Holšánová, Petr Karlík, Markéta Lopatková, Alena Macurová, Marek Nekula, Jiří Nekvapil, Stefan Michael Newerkla, Karel Oliva, Patrick Sériot, Ondřej Sládek

 

 

 

 

OBSAH – CONTENTS

 

 

Архангельская Алла: Трансформационный потенциал фразеологизма наступать на грабли в современном российском медиадискурсе

The transformational potential of the phraseological unit of nastupat’ na grabli (“stepping on the rake”) in contemporary Russian media discourse

Трансформаційний потенціал фразеологізму наступати на граблі в сучасному російському медіа-дискурсі188–212

Bozděchová Ivana – Klégr Aleš: Pseudoanglicismy: české neologismy z anglických slov

Pseudoanglicisms: Czech neologisms based on English words


3–27

Jakoubek Marek: Nad romistickým dílem Jiřího Lípy

On the Romani Studies work of Jiří Lípa

213–226

Jarosz Beata: The professional language of Polish journalists in a diachronic perspective

Język zawodowy polskich dziennikarzy w perspektywie diachronicznej


103–121

Kim Agnes: Historical dialectology and historical language contact: a case study on the Marchfeld (Moravské pole) in Lower Austria


279–306

Kopecký Jakub: Interdiskurzivita v autobiograficky zaměřených dokumentárních filmech

Interdiscursivity in autobiographically oriented documentary films


28–61

Košutar Sara – Matić Škorić Ana: Who is likely to be rementioned? An experimental study of implicit causality bias in Croatian

Koga će se vjerojatno spomenuti? Eksperimentalno istraživanje implicitnouzročne pristranosti u hrvatskom jeziku


83–102

Křivan Jan – Šindlerová Jana: Změny v morfologické anotaci korpusů řady SYN: nové možnosti zkoumání české gramatiky a lexikonu

Changes in the morphological annotation of the SYN series corpora: new possibilities for researching Czech grammar and lexicon


122–145

Nekula Marek – Newerkla Stefan Michael: Exploring methods in historical sociolinguistics: editorial


245–250

Puttaert Jill – Krogull Andreas – Rutten Gijsbert: Towards a methodological framework for historical language choice: the case of Dutch and French in the Netherlands (1800–1899)

Auf dem Weg zu einem methodologischen Rahmen für die historische Sprachenwahl: Niederländisch und Französisch in den Niederlanden (1800–1899)251–278

Schinko Maria: Hinweise auf individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit in historischen Schulprogrammen

Indications of individual and societal multilingualism in historical school programs

Reference k individuální a společenské vícejazyčnosti v historických školních programech


307–334

Tůma František: “Okay, so, moving on to question two”: Achieving transitions from one item to another in paired EFL speaking tasks


163–187

van der Wal Marijke: The challenge of historical data: from sources and corpora to answering research question


335–350

 

 

 

 

RECENZE – BOOK REVIEWS

 

 

Bičan Aleš – Duběda Tomáš – Havlík Martin – Štěpánová Veronika: Fonologie českých anglicismů (Richard Holaj)


227–230

Christou Anna: Žena v českém tradičním obrazu světa: Etnolingvistická studie (Jasňa Pacovská – Alex Röhrich)


152–157

Kuße Holger: Handlung als Wirkung: Perlokutionen und perlokutionäre Interaktion in der russischen Sprach- und Kommunikationsgeschichte (Renate Rathmayr)356–358

Pickl Simon – Elspaß Stephan (eds.): Historische Soziolinguistik der Stadtsprachen: Kontakt – Variation – Wandel: Beiträge der 34. Jahrestagung des Internationalen Arbeitskreises Historische Stadtsprachenforschung (Libuše Spáčilová)
351–355

Porsché Yannik: Public Representations of Immigrants in Museums: Exhibition and Exposure in France and Germany (Ralf Kruber)


66–70

Sériot Patrick (ed.): Le nom des langues en Europe centrale, orientale et balkanique (Markus Giger)


146–152

Sherman Tamah – Nekvapil Jiří (eds.): English in Business and Commerce: Interactions and Policies (Tamás Eitler)


62–65

 

 

 

 

KRONIKA – CHRONICLES

 

 

Za profesorom Janom Kořenským (Oľga Orgoňová, 231–233). – Björn Jernudd osmdesátiletý (Jiří Nekvapil, 158–160). – Jubilujúci Juraj Dolník (Roman Soóky, 233–236). – 7th International Language Management Symposium: Standardisation as Language Management (Zsófia Ludányi – Ágnes Domonkosi, 71–76). – Medzinárodná slovotvorná konferencia v Prešove (Nicol Janočková, 76–80). – 58. konference Leibnizova ústavu pro německý jazyk (Martin Šemelík – Marie Vachková, 236–239).

In memoriam Jan Kořenský (Oľga Orgoňová, 231–233). – Björn Jernudd turns 80 (Jiří Nekvapil, 158–160). – Juraj Dolník turns 80 (Roman Soóky, 233–236). – 7th International Language Management Symposium: Standardisation as Language Management (Zsófia Ludányi – Ágnes Domonkosi, 71–76). – International conference on word-formation in Prešov (Nicol Janočková, 76–80). – 58th conference of the Leibniz Institute for the German Language (Martin Šemelík – Marie Vachková, 236–239).

 

 

 

 

Autoři posuzovaných knih, článků a referátů

Authors of reviewed books, articles and papers

 

 

Ajdzanović M.

79

Ludányi Z.

72

Angouri J.

64

Meades S.

75

Are O. B.

73

Mengel S.

77

Auer A.

353

Mihm A.

352

Barfod S.

64

Millar S.

63

Beneš M.

71

Moser M.

148, 151

Bermel N.

64

Murata-Margetić E.

74

Bičan A.

237

Nekvapil J.

62, 72

Bichurina N.

147, 151

Papadopoulou I.

64

Bláha O.

147, 151

Petruchina J. V.

79

Bozděchová I.

77

Pickl S.

351

Cogo A.

63

Piekkari R.

62

Currie O.

74

Porsché Y.

66

Denkler M.

355

Puttaert J.

354

Dini P. U.

148

Ruge N.

352

Domonkosi Á.

72

Sanden G. R.

62

Dovalil V.

65, 73

Sato M.

354

Dragićević R.

77

Savić A.

72

Duběda T.

237

Sériot P.

147, 149, 150, 151

Ďurovič Ľ.

147

Sherman T.

62, 74

Elspaß S.

351

Schiegg M.

354

Fairbrother L.

63, 74

Schmidt-Unterberger B.

65

Fatchutdinova V. G.

77

Schroedler T.

64

Formigari L.

146

Smejkalová K.

72

Garde P.

149, 151

Stabej M.

73

Gnaťuk L. P.

78

Steffens R.

353

Graser H.

353

Stramljič Breznik I.

78

Hammel R.

77

Subačius G.

148

Havlík M.

237

Štebih Golub B.

78

Homoláč J.

74

Štěpánová V.

237

Charytončyk Z. A.

77

Tabouret-Keller A.

146

Christou A.

152

Tlusty B. A.

353

Jarnudd B. H.

71

Tošović B.

78

Kamwangamalu N.

65

Tovares A.

65

Kantaridou Z.

64

Trudgill P.

150, 151

Kimura G. C.

73

Tsamadou-Jacoberger I.

150, 151

Kleszczowa K.

77

Týrová Z.

74

Knittl L.

64

Valh Lopert A.

72

Komori-Glatz M.

65

van der Voorde I.

354

Kraft K.

63

Vosters R.

354

Kuße H.

356

Vuković P.

73

Kysľuk L. P.

78

Vužňáková K.

79

Linn A.

62

Wakoulenko S.

148, 151

Lípa J.

213

Weber T.

75

Liptáková Ľ.

78

Yanaprasart P.

63

Lønsmann D.

63

Zerva M.

150, 151

 

Slovo a slovesnost, volume 83 (2022), number 4, p. 361

Previous Advertisements