Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Projev akademika V. V. Vinogradova

Viktor V. Vinogradov

[Articles]

(pdf)

-

VELKÝ PŘÍTEL VĚDY

 

S hlubokým žalem a bolestí přijal sovětský lid drtivou zprávu o předčasné smrti presidenta Československé republiky, vůdce československého lidu Klementa Gottwalda.

Celá naše země, jež právě nedávno vyprovodila na poslední cestě svého geniálního učitele a vůdce, velikého Stalina, je otřesena touto novou zrátou, ztrátou slavného spolubojovníka soudruha Stalina a věrného přítele sovětského lidu. Ještě docela nedávno mohli sovětští lidé vidět mužnou, soustředěnou tvář milovaného vůdce národů Československa u rakve velikého Stalina. Všichni sovětští lidé mají ještě v živé paměti a hluboko v srdcích [3]procítěná slova projevu soustrasti Komunistické straně Sovětského svazu, sovětské vládě a všemu sovětskému lidu, podepsaného Klementem Gottwaldem: „Uvědomujeme si, že světlá a nehynoucí památka J. V. Stalina nás zavazuje k tomu, abychom všemi silami upevňovali a prohlubovali bratrské přátelství mezi národy Československa a Sovětského svazu jako záruku bezpečnosti, síly a štastné budoucnosti naší země, pro kterou tolik záslužného nesmrtelný J. V. Stalin vykonal.“ Rozum ani cit se nechtějí smířit s tím, že soudruh Klement Gottwald, veliký bojovník za svobodu a za štastný život československého lidu, za mír mezi všemi národy, za věčné přátelství mezi Sovětským svazem a Československou republikou, za socialismus, blaho a štěstí všeho lidstva, není již mezi námi.

Klement Gottwald, vynikající pracovník mezinárodního dělnického hnutí, vytrvalý a důsledný proletářský revolucionář-marxista, měl nesmírný vliv na rozvoj marxistické vědy v Československu, na to, že se československá věda stala skutečně vědou lidovou, že její zájmy splynuly se zájmy československého lidu.

Klement Gottwald vyložil své myšlenky o lidovosti skutečné vědy a o cestách rozvoje pokrokové vědy jasně, přesně a názorně ve své zdravici nedávno zřízené Československé akademii věd, akademii nového, demokratického typu. Na sovětské vědce, kteří se zúčastnili tohoto svátku vědy československého lidu, učinila tato pozdravná slova, plná prozíravých pokynů, hluboký, nesmazatelný dojem.

Společné těžké hoře, které prožívá lid Československa i Sovětského svazu, ještě těsněji sblíží a semkne pracující obou zemí v jejich společném velikém díle budování svobodné a šťastné lidské společnosti.

V truchlivých dnech této těžké ztráty voláme my, sovětští lidé, své československé přátele a bratry, aby se ještě těsněji semkli v družném postupu vpřed leninsko-stalinskou cestou, kterou obětavě a směle kráčel soudruh Klement Gottwald.

Akademik V. V. Vinogradov

 

Přetiskujeme tento projev vynikajícího jazykovědce sovětského, ředitele Jazykovědného ústavu Akademie věd SSSR a člena jejího presidia, který dnes v sovětské vědě vede nástup nové, opravdově marxistické linguistiky; byl vedoucím sovětské delegace k zahájení Československé akademie věd.

Slovo a slovesnost, volume 14 (1953), number 1, pp. 2-3

Previous Aleksandr N. Nesmějanov, Aleksandr V. Topčijev: Telegram Akademie věd SSSR Československé akademii věd k úmrtí Klementa Gottwalda

Next Výzva Československé akademie věd k vědeckým pracovníkům