Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nové publikace

Redakce

[Chronicles]

(pdf)

-

Upozorňujeme čtenáře na to, že materiály z I. celostátní konference čs. lexikografů, konané ve dnech 5.—7. června 1952 v Bratislavě, o níž jsme přinesli podrobnou zprávu v posledním čísle minulého ročníku[1], vyšly právě knižně s názvem Lexikografický sborník ve Vydavatelstvu Slovenské Akadémie vied v Bratislavě. Všem, kteří mají zájem o slovnikářskou práci, dostává se touto publikací prvního souborného pohledu na základní i aktuální otázky lexikologické a lexikografické.

Význačnou kulturní událostí je vydání Pravidel slovenského pravopisu, která za široké účasti slovenské veřejnosti a v těsné spolupráci s jazykovědci českými připravil Ústav slovenského jazyka SAV. Nová Pravidla znamenají mezník ve vývoji nejen slovenské normy pravopisné, nýbrž i orthoepické a tvaroslovné, jíž se tu dostává spolehlivé a bezpečné kodifikace.


[1] Za novými cestami československé lexikografie (Miloš Helcl), Slovo a slovesnost 13, 1951—1952, str. 179—191.

Slovo a slovesnost, volume 14 (1953), number 4, p. 192

Previous Rudolf Havel: K novému překladu Ruských národních pohádek

Next Poznámka redakce