Časopis Slovo a slovesnost
en cz

On historical parallels and contacts between Hungarian and Czech linguistic projects

Jan Králík, Júlia Pajzs

[Discussion]

(pdf)

O historických paralelách a kontaktech mezi maďarskými a českými lingvistickými projekty / Párhuzamok és kapcsolatok a magyar és cseh nyelvészeti kutatásokban

A B S T R A C T
The joint project of Hungarian Academy of Sciences in Budapest and the Czech Academy of Sciences in Prague Computational Lexicology and Dialogue Research has inspired not only specific approaches to new linguistic research, but has also directed attention toward the history of Hungarian and Czech linguistic description. Some previously hidden parallels in lexicography, grammar and corpus projects have been discovered and discussed. In this paper, an overview of main similarities in the phases of cultivation of these two languages reveals, among others, the important unifying role of the European style of education and scholarly work. In addition, a brief historical outline shows Czech and Hungarian as the subject of linguistic research with similar positions and as solving their specific problems in historical parallels. This information enables the depiction of new projects in corpus linguistics in a broader historical context.

R É S U M É
Společný projekt Maďarské akademie věd v Budapešti a Akademie věd České republiky v Praze Počítačová lexikologie a výzkum dialogu inspiroval nejen ke specifickým přístupům v nových lingvistických výzkumech, ale obrátil také pozornost k historii lingvistického popisu maďarštiny a češtiny. Předmětem zájmu se tak staly některé dříve skryté paralely ve vývoji lexikografie, gramatiky a korpusových projektů. Tento článek podává přehled hlavních podobností v klíčových etapách kultivování dvou jazyků a – mimo jiné – potvrzuje důležitost jednotící úlohy evropského typu vzdělání a vědy. Stručný historický přehled ukazuje češtinu a maďarštinu navíc jako objekty jazykovědného bádání s podobným postavením a v historických paralelách s obdobným přístupem k vlastním specifickým problémům. Povědomí o těchto skutečnostech umožňuje zasadit do širšího historického kontextu i nové projekty v oblasti korpusové lingvistiky.

A budapesti Magyar Tudományos Akadémia és a prágai Cseh Tudományos Akadémia közös Számítógépes lexikográfia és dialóguskutatás tematikájú közös projektuma nemcsak sajátos új megközelítésű nyelvészeti kutatásokat inspirált, hanem a magyar és cseh nyelvészeti kutatások történetére is ráirányította a figyelmet. A lexikográfiai, grammatikai és korpusznyelvészeti kutatások néhány korábban rejtve maradt párhuzama kerül bemutatásra. A tanulmány áttekintést nyújt a két nyelv kutatásának fázisaiban tettenérhető legfontosabb hasonlóságokról, egyebek között az európai stílusú oktatás és tudomány egyesítő szerepéről. Ezen túlmenően rövid történeti áttekintést nyújt a cseh és magyar nyelv kutatásának folyamatában lévő olyan hasonlóságokról, amely történelmi helyzetük párhuzamából fakad. Ez az információ lehetővé teszi, hogy a korpusznyelvészeti projekteket szélesebb történeti kontextusban mutathassuk be.

Key words: dictionary, grammar, history, Hungarian, Czech, corpus

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
kralik@ujc.cas.cz

Magyar tudományos académia Nyelvtudományi intézete
Benczúr u. 33, Budapest, Hungary 1026
pajzs@nytud.hu

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 2, pp. 116-127

Previous Adela Rechzieglová: K distribuci a funkci ingresivního významu u předponových sloves

Next František Štícha: Znovu o literární češtině Milana Kundery