Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 1

Notice

Petr Kaderka: Úvodem

Articles

Neil Bermel: O tzv. české diglosii v současném světě

31 Kamila Mrázková: Co je řečnická otázka?

Discussion

53 Jiří Nekvapil: O historii, teorii a modelech jazykového plánování

Book reviews

74 František Štícha: Miloslava Sokolová – Martina Ivanová (eds.): Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli

Chronicles

79 Renata Novotná: Profesor František Čermák sedmdesátiletý

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 2

Articles

83 Adela Rechzieglová: K distribuci a funkci ingresivního významu u předponových sloves

Discussion

116 Jan Králík, Júlia Pajzs: On historical parallels and contacts between Hungarian and Czech linguistic projects

128 František Štícha: Znovu o literární češtině Milana Kundery

Book reviews

134 Jiří Kraus: Patrick Sériot – Janette Friedrich (eds.): Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930; Ekaterina Velmezova: Les lois du sens: la sémantique marriste

141 Jiří Zeman: Dagmar Čapková – Lucie Saicová-Římalová (eds.): Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného)

145 Petr Sgall: Markéta Lopatková – Zdeněk Žabokrtský – Václava Kettnerová: Valenční slovník českých sloves

149 Jiří Zeman: Jan Červenka (ed.): Jekhetaňarďa čhibaha / Sjednoceným jazykem: Sborník z 2. semináře o romském jazyce, Luhačovice 2005

Chronicles

153 Jarmila Panevová: Významné životní jubileum Adely Rechzieglové

154 Tamah Sherman, Oliver Engelhardt: LINEE Training Institute in Prague

158 Eva Lehečková: Letní škola lingvistiky v Dačicích

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 3

Articles

163 Ivana Bozděchová: Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace

176 Andreja Žele, Eva Sicherl: Valency and prepositions: Comparative and contrastive Slovene-English aspects

192 Kamila Mrázková: Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech

Book reviews

215 Jiří Nekvapil: Joshua A. Fishman: Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy

220 Markus Giger: International Journal of the Sociology of Language 183: Small and Large Slavic Languages in Contact

227 Jiří Zeman: Aleksandr D. Duličenko – Sven Gustavsson (eds.): Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki i jazykovyje kontakty

232 Tibor Pintér: Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie

Chronicles

237 Eva Hajičová: Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky

238 Luboš Veselý: Významné životní jubileum Miroslava Komárka

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 4

Notice

245 Irena Vaňková: Úvodem: na cestě ke kognitivní (etno)lingvistice

Articles

250 David S. Danaher: Translating Havel: Three key words (domov, svědomí, and klid)

260 Laura A. Janda: The role of metonymy in Czech word-formation

275 Renata Grzegorczykowa: Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů

288 Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Jazykový obraz světa a kreativní text

298 Krystyna Waszakowa: Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu

310 Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře

317 Jana Holšánová, Richard Andersson, Roger Johansson, Kenneth Holmqvist, Sven Strömqvist: Lund eye tracking studies in research on language and cognition

Discussion

329 Jerzy Bartmiński: Jaké hodnoty spoluutvářejí jazykový obraz světa Slovanů?

340 Zuzana Lehoučková: Slovesná prefixace ve světle Langackerovy kognitivní gramatiky

Book reviews

350 Alena Macurová: Jerzy Bartmiński – Anna Pajdzińska (eds.): Podmiot w języku i kulturze

353 Ekaterina Dolgikh: Monika Schwarzová: Úvod do kognitivní lingvistiky

357 Pavel Štěpán: Carole P. Biggam – Christian J. Kay (eds.): Progress in Colour Studies, 1: Language and Culture; Robert E. MacLaury – Galina V. Paramei – Don Dedrick (eds.): Anthropology of Color: Interdisciplinary Multilevel Modeling

Chronicles

365 Jasňa Pacovská: Pražská mezinárodní konference slavistické kognitivní lingvistiky