Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 1

Articles

Ivo Vasiljev: Jazyková různost jako konstitutivní rys jazyka

23 Helena Lehečková: Afázie jako zdroj poznatků o fungování jazyka

Discussion

36 Pavel Štichauer: Teorie optimality a slovotvorba

Book reviews

49 Ivo Vasiljev: Monica Heller: Linguistic Minorities and Modernity: A Sociolinguistic Ethnography

56 Verena Hämmerle: Jörn Achterberg: Zur Vitalität slavischer Idiome in Deutschland: Eine empirische Studie zum Sprachverhalten slavophoner Immigranten

62 Kamila Mrázková: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 42, č. 2, 2006: Monotematické číslo: Analýza promluv a textů, analýza diskurzu

69 Milada Hirschová: Hana Srpová – Jaroslav Bartošek – Světla Čmejrková – Alena Jaklová – Pavel Pácl: Od informace k reklamě

73 Libuše Čižmárová: Janusz Siatkowski: Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim: Studium konfrontatywne

76 František Čermák: Oxford Afrikaans-Engels Skoolwoordenboek / Oxford English-Afrikaans School Dictionary

Chronicles

79 Helena Flídrová: Profesor Josef Anderš sedmdesátníkem

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 2

Articles

83 Martin Havlík: Diskurzní praktiky křesťanských kazatelů při konstituování standardního relačního páru „my“ – „oni“

100 Ondřej Klein: Argument vs. vysvětlení: případ souvětí příčinného typu

113 Alena M. Černá: Český lékařský rukopis ze sbírky knížat Czartoryských

Discussion

128 Jan Chromý: Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře

Book reviews

139 Pavel Kosek: Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky

144 Zdeňka Hladká: Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací

149 Aleš Klégr: František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology

153 František Čermák: Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných

Chronicles

158 Zdena Palková: Přemysl Janota in memoriam

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 3

Articles

163 Václava Kettnerová: Konstrukce s rozpadem tématu a dikta v češtině

175 Vojtěch Veselý: Lexikální sémantika neurčitých kvantifikátorů v současné češtině

193 František Štícha: Lokál singuláru tvrdých neživotných maskulin (ve vlaku vs. v potoce): úzus a gramatičnost

Discussion

221 Robert Adam: Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace

Book reviews

231 Luděk Hřebíček: Gabriel Altmann – Fan Fengxiang (eds.): Analyses of Script: Properties of Characters and Writing Systems

233 Renata Novotná: Ludmila Stěpanova: Rusko-český frazeologický slovník

Chronicles

237 Petr Kaderka: Konference k devadesátinám Františka Daneše

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 4

Articles

245 Mojmír Dočekal, Markéta Ziková: Předmluva [k monotematickému číslu Čeština za zrcadlem formální gramatiky]

250 Tobias Scheer: Jak přehlédnout jeden druhého: příběh alternací vokálů s nulou ve slovanských jazycích a ve fonologii řízení

263 Markéta Ziková: Ke vzniku fázových sufixů v češtině aneb Jak se domček změnil v domeček

276 Petr Biskup: Syntaktická operace spojení (merge)

287 Pavel Caha: Poznámky k syntaxi předložky před

295 Andrea Hudousková: Dvě funkce klitiky se: různé, a přece stejné

305 Ivona Kučerová: Syntactic restrictions on infinitival imperatives in Czech

314 Ludmila Veselovská: Možnosti generativní klasifikace infinitivu

327 Mojmír Dočekal: Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu

342 Radek Šimík: Lambda-abstrakce a neurčitá zájmena v úzkém a širokém ohnisku