Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 1

Articles

Richard Müller, Pavel Šidák: Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled

31 Václav Jindráček: K možnostem stylistického hodnocení jazykových prostředků v mluvených projevech učitelů základních škol

65 Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát: Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939–1945

Book reviews

78 Heiko F. Marten: Marián Sloboda, Petteri Laihonen & Anastassia Zabrodskaja (eds.): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change

Chronicles

85 Kamila Mrázková: Šesté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 2

Articles

91 Zsófia Ludányi: Language ideologies in contemporary Hungarian organized medical language management

111 Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová: Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu

126 Jakub Češka: Emoční zakotvení poetiky Milana Kundery

Book reviews

145 Petr Kaderka: Stanislava Fedrová – Alice Jedličková: Viditelné popisy: Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce

150 Jan Králík: Radovan Garabík – Mária Šimková (eds.): Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Chronicles

154 Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, František Tůma: Etnometodologická konference v Mannheimu

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 3

Articles

163 Aleš Bičan: Kombinace konsonantu s vokálem v českých slovech cizího původu

195 Martin Havlík: Výslovnost dentálních frikativ v anglicismech a anglických vlastních jménech: kodifikace – norma – úzus

Book reviews

218 Dunstan Clarke: Jennifer Jenkins, Will Baker & Martin Dewey (eds.): The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca

223 Lucie Jílková: Jan Volín – Radek Skarnitzl: Segmentální plán češtiny

Chronicles

228 Vít Dovalil: Za Klausem J. Mattheierem (9. 6. 1941 – 8. 5. 2020)

230 Martin Beneš, Ondřej Dufek: Ludmile Uhlířové k narozeninám

236 Karel Šebesta: Jubileum Jiřího Krause

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 4

Articles

243 Václava Kettnerová, Markéta Lopatková: Ke způsobům vyjádření vzájemnosti v češtině

269 Tereza Hejdová, Miloslava Vajdlová: Deverbativnost versus deadjektivnost: k možnostem interpretace substantiv s dějovým příznakem (se zaměřením na období staročeské a středněčeské)

Discussion

283 František Tůma: Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce

Book reviews

306 Hana Srpová: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog: Výbor z textů

311 Martina Berrocal: Martin Hájek – Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Chronicles

317 Olga Müllerová, Lucie Jílková: Gratulace Janě Hoffmannové

324 Ivana Bozděchová, Božana Niševa: K životnímu jubileu Olgy Martincové

Notice

331 3rd International Conference on Sociolinguistics. Diversities, New Media and Language Management

332 7th International Language Management Symposium

333 Obsah ročníku 81/2020