Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 1

Články

Tomáš Duběda: Towards an inventory of pitch accents for read Czech

13 Jaroslav David: Klasifikace honorifikačních toponym

28 Michaela Křivancová: Funkce první osoby plurálu v textech Věry Linhartové

Rozhledy

39 Martin Beneš, Martin Prošek: Ke konceptu minimální intervence

Recenze

56 Ivo Vasiljev: Radim Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall

61 Ludmila Uhlířová: František Čermák – Václav Cvrček (eds.): Slovník Bohumila Hrabala

69 Lucie Saicová Římalová: Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči

Kronika

76 Josef Štěpán: Devadesátiny Marie Těšitelové

78 Dagmar Sieglová: Mezinárodní konference o mnohojazyčnosti v Evropě

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 2

Články

83 Václava Kettnerová: Lokativní sémantická diateze v češtině

102 Josef Štěpán: Polovedlejší věty se spojkami jestli, pokud, aby v současné češtině

Rozhledy

118 Vilém Kodýtek: Znovu k Vachkově teorii psané formy jazyka

Recenze

130 Zdeňka Hladká: František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky

136 Tom Dickins, Eric Dickins: Jenny Carl – Patrick Stevenson (eds.): Language, Discourse and Identity in Central Europe: The German Language in a Multilingual Space

140 Irena Bogoczová: Kordian Bakuła: Mówione ≈ pisane: komunikacja, język, tekst

145 Zdeňka Trösterová: Zdeňka Vychodilová: Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou

149 Veronika Štěpánová: Jiří Zeman: Základy české ortoepie

Kronika

153 Eva Hajičová: Další velká ztráta (nejen) počítačové lingvistiky

155 Ludmila Uhlířová: Anotovaná bibliografie kontrastivní lingvistiky

156 Michal Křístek: Výroční konference Asociace slavistické kognitivní lingvistiky

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 3

Články

163 Jarmila Panevová, Magda Ševčíková: Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla

177 Dominika Pospíšilová, Eva Filippová: Diskurzní ironie v českém jazykovém prostředí

Rozhledy

196 Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: Jazyková regulace jako věc dohody

Recenze

223 Zuzana Jettmarová: Zbyněk Fišer: Překlad jako kreativní proces: Teorie a praxe funkcionalistického překládání

229 Ivana Bozděchová: Ka Man Aman Chiu: An Approach to Standardization: An Analysis of Chinese IT Technology Problems in Hong Kong

235 Jan Huleja: George Lakoff: The Political Mind: Why You Can’t Understand 21st-Century American Politics with an 18th-Century Brain

Kronika

239 Ivo Martinec: Přemysl Hauser, slavista a bohemista

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 4

Články

243 Björn Hansen, Marek Nekula, Monika Banášová: Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace?

Rozhledy

268 Barbora Hladká, Zdeňka Urešová, Alla Bémová: Syntaktická proměna Českého akademického korpusu

287 Hana Goláňová: Novočeský lexikální archiv a excerpce v průběhu let 1911–2011

Recenze

301 Jaroslav David: František Čermák – Václav Cvrček – Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality

306 Jeroen Darquennes: Cornelia Hülmbauer – Eva Vetter – Heike Böhringer (eds.): Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte: DYLAN meets LINEE

310 Jaroslav Štichauer: Ekaterina Velmezova – Patrick Sériot (eds.): Discours sur les langues et rêves identitaires: Actes de l’école doctorale de Suisse occidentale en histoire des théories linguistiques

Kronika

317 Jiří Nekvapil: Etnometodologická konference ve Fribourgu