Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 1-2

Články

Eva Hajičová: Úvod [k monotematickému dvojčíslu Úloha Pražského lingvistického kroužku při vývoji i ve vyhlídkách české jazykovědy]

František Daneš: Pražská škola: názorová univerzália a specifika

21 Ľubomír Ďurovič: Pražský lingvistický krúžok a kontext československej lingvistiky

25 Zdeněk Mathauser: Koncept věci v ruském formalismu a Pražské škole

34 Petr Sgall: Ideje klasického Pražského lingvistického kroužku jsou i dnes aktuální

44 Jan Kořenský: Teleologie jako jeden ze základních pojmů Pražského lingvistického kroužku?

49 Savina Raynaud: The basic syntagmatic act is predication

67 Libuše Dušková: Vztahy mezi sémantikou a aktuálním členěním z pohledu anglistických členů Pražského lingvistického kroužku

78 František Čermák: Diskrétní jednotky v jazyce: případ cirkumfixů

99 Ivo Vasiljev: Různost jazyků a její interpretace v díle Vladimíra Skaličky: studie z moderních dějin české lingvistiky

110 Tomáš Hoskovec: Od významu v jazyce ke smyslu v textu: O dobrodružství strukturalistické cesty

131 Eva Hajičová: Ověřování lingvistické teorie nad počítačovým korpusem

Rozhledy

143 Petr Čermák, Mario Rossi: Pražský lingvistický kroužek a zapomenuté příspěvky k Ottovu slovníku naučnému nové doby

Kronika

158 Eva Hajičová: Největší světový kongres počítačové lingvistiky

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 3

Články

163 Jarmila Panevová: České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem

176 František Štícha: Uzuálnost, funkčnost a systémovost jako kritéria gramatičnosti: K jednomu typu morfologické derivace (udělajíc – udělající)

192 Vojtěch Jindra: Vývojová dynamika obouvidových sloves cizího původu na základě korpusových dat

211 Luboš Veselý: Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu)

Recenze

221 Magda Ševčíková, Zdeněk Žabokrtský: Petr Sgall: Language in Its Multifarious Aspects

226 Miloslav Vondráček: Ol‘ga Nikolajevna Ljaševskaja: Semantika russkogo čisla

233 Ludmila Uhlířová: Peter Grzybek (ed.): Contributions to the Science of Text and Language: Word Length and Related Issues

Kronika

236 Markéta Lopatková: K významnému životnímu jubileu Jarmily Panevové

238 František Štícha: Konference na oslavu životního jubilea Jana Kořenského

Slovo a slovesnost, ročník 69 (2008), číslo 4

Články

243 Michaela Křivancová: Noetický princip slova v poetice Věry Linhartové

259 Zlata Kufnerová: Když autor překládá sám sebe: poznámky k češtině Kunderových románů

268 Pavel Jiráček: České hlásky ve versologických metaforách vzestupnosti (jambu) a sestupnosti (trocheje)

284 Václav Cvrček: Koncept minimální intervence

Recenze

293 Jiří Nekvapil, Ivo Vasiljev: Jeroen Darquennes (ed.): Contact Linguistics and Language Minorities / Kontaktlinguistik und Sprachminderheiten / Linguistique de Contact et Minorités Linguistiques

300 Jiří Zeman: Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě

306 Martin Prošek: Richard B. Baldauf Jr. – Robert B. Kaplan (eds.): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2: The Czech Republic, The European Union, and Northern Ireland

310 Jiří Zeman: Aleksandr D. Duličenko (ed.): Interlinguistica et Eurolinguistica: Sbornik materialov meždunarodnoj konferenciji (Tartu, 04.02.2005)

Kronika

315 Marie Nováková: Zdravice Zdeňku Tylovi

316 Jiří Nekvapil: Funkční lingvistika, migranti a jazykový management