Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 1

Články

Eva Hajičová: K některým otázkám závislostní gramatiky

27 Jiří Raclavský: Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze

36 Alexandr Rosen, Zygmunt Saloni: Kategorie honorativu v českých konjugačních paradigmatech

Rozhledy

46 Václav Cvrček: Spisovnost a její zdroje

Recenze

61 František Štícha: Helmut Schumacher – Jacqueline Kubczak – Renate Schmidt – Vera de Ruiter: VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben

65 Alexandr Rosen: Markéta Lopatková: O homonymii předložkových skupin v češtině (Co umí počítač?)

71 Irena Bogoczová: Margarita Mladenova: Češka gramatika s upražnenija

73 Petr Nejedlý: Miloš Štědroň – Dušan Šlosar: Dějiny české hudební terminologie

Kronika

80 Jaromír Slomek: Zemřel slavista Karel Oliva

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 2

Články

83 Jiří Nekvapil, Marek Nekula: K jazykové situaci v nadnárodních podnicích působících v České republice

Rozhledy

96 Vít Dovalil: K úvahám o spisovném/standardním jazyku: pohled z poněkud širší perspektivy

103 Rostislav Kocourek: Pohled na originální interdisciplinární, dynamickou, herní a dekonstrukčně kritickou teorii řeči

120 Vaidas Šeferis, Vaida Knabikaitė: Z dějin litevské stylistiky

Recenze

146 Petr Sgall: Marek Nekula (ed.): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen / Prague Structuralism: Methodological Fundamentals

150 Jan Táborský: Jaroslav Hubáček: Výběrový slovník českých slangů

157 František Čermák: Anatolij Ivčenko – Sonja Wölke: Hornjoserbski frazeologiski słownik / Obersorbisches phraseologisches Wörterbuch / Verchnelužickij frazeologičeskij slovar‘

Kronika

159 Květa Sgallová, Petr Sgall: Zemřel Miroslav Červenka

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 3

Články

163 Petr Sgall: Valence jako jádro jazykového systému

179 Barbora Hladká, Jan Králík: Proměna Českého akademického korpusu

Rozhledy

195 Vilém Kodýtek: Vývoj se nevrací – odsouvané problémy ano

205 Jekaterina Velmezova: Literární teorie O. M. Frejdenbergové jako projev snahy sovětské inteligence o „integrální vědu“

Recenze

216 Lucie Saicová Římalová: Sydney Lamb: Language and Reality

221 Markus Giger: Andrea Trovesi: La genesi di articoli determinativi: Modalità di espressione della definitezza in ceco, serbo-lusaziano e sloveno

226 Josef Štěpán: Eva Hošnová: Studie z vývoje novočeské syntaxe (konjunkce, pronominalizace)

230 Jiří Zeman: Jozef Štefánik (ed.): Antológia bilingvizmu

Kronika

234 Eva Hajičová, Jarmila Panevová: K osmdesátinám Petra Sgalla

237 Petr Mareš, Iva Nebeská: Alena Macurová jubilující

239 Svatopluk Pastyřík: K životnímu jubileu Miloslavy Knappové

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 4

Články

243 Pavel Jiráček: Rytmus českého lyrického verše v psychosémantických experimentech

Rozhledy

262 Eva Hajičová, Věra Schmiedtová: Standardní čeština a korpus

267 František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral: K diskusi o standardní a „spisovné“ češtině

Recenze

283 Ivo Vasiljev: Vladimír Skalička: Souborné dílo, 3. díl (1964–1994): Dodatky: Bibliografie

286 Marián Sloboda: Yaron Matras – Peter Bakker (eds.): The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances

294 Vít Dovalil: François Grin: Language Policy Evaluation and the European Charter for Regional or Minority Languages

302 Milan Harvalík: Pavol Žigo – Milan Majtán (eds.): Vlastné meno v komunikácii: 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.–7. septembra 2002: Zborník referátov

309 Martin Havlík: Peter Ladefoged: Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques

Kronika

313 Tomáš Hoskovec: Zpráva o činnosti PLK za období 1999/2000 – 2004/2005

317 Lenka Zajícová: Indiánské jazyky Latinské Ameriky v texaském Austinu