Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 1

Články

František Daneš: Řeč hudby a řeč o hudbě

19 Radek Čech: Limity (nejen lingvistického) strukturalismu

Rozhledy

32 Martina Šmejkalová: Jazyk československý na českých a slovenských středních školách mezi učebními osnovami z let 1919 a 1927

Recenze

48 Ivo Vasiljev: Vladimír Skalička: Souborné dílo, 1. díl (1931–1950)

52 Petr Sgall: Robert Nicolaï – Petr Zima (eds.): Lexical and Structural Diffusion: Interplay of Internal and External Factors of Language Development in the West African Sahel

55 Ludmila Veselovská: Kim Inchon: Fixed Items in Free Word Order Languages: Clitics in Czech and Sentence-Final Markers in Korean

61 Ivana Kolářová: Karel Kamiš: Lokálové konstrukce ve struktuře věty

64 Jiří Kraus: Margarita Nikolajevna Kožina (ed.): Stilističeskij enciklopedičeskij slovar‘ russkogo jazyka

69 Marie Krčmová: Ján Findra: Štylistika slovenčiny

72 Alena Krausová: Pavol Odaloš: Dynamika špecifických sfér komunikácie

Kronika

77 Milada Homolková: K životnímu výročí Igora Němce

78 Lenka Zajícová: Indiánské jazyky v kontaktu se španělštinou

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 2

Články

83 František Daneš: Úvahy o Mathesiově pojetí vědy, jazyka a gramatiky

98 Marie Kubínová: Pojem významu ve světle pražské poetiky a estetiky

Rozhledy

103 František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral: Od školské spisovnosti ke standardní češtině: výzva k diskusi

116 Marek Nagy: K čemu je dobrý obrat k jazyku a jiné: polemika s Romanem Göttlicherem

Recenze

129 Jana Hoffmannová: Petr Mareš: „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti

134 Jiří Zeman: Jozef Štefánik (ed.): Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť: Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia o bilingvizme konanom 22. 2. 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

139 Karel Kučera: Jana Jančáková – Pavel Jančák: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny

142 František Čermák: Jiřina van Leeuwen-Turnovcová: Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen, Teil 2: Materialanalyse und Lehnquellen

144 Petr Karlík: Markus Giger: Resultativa im modernen Tschechischen (unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen)

150 Pavel Štichauer: Giuseppe Carlo Vincenzi: Apofonia e metafonia nei dialetti d’Italia (con particolare riguardo al dialetto bolognese)

153 Jiří Lebeda: Grammaticon: kontrola správnosti českých textů [program na CD-ROM]

Kronika

159 Ludmila Součková: Konference k nedožitým osmdesátinám prof. Vladimíra Barneta

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 3

Články

163 Zdeněk Mathauser: Strukturalismus – fenomenologie – avantgarda

176 Radek Čech: Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?

Rozhledy

180 Denisa Bordag: Modely řečové produkce v současné psycholingvistice

Recenze

194 Ivo Vasiljev: Vladimír Skalička: Souborné dílo, 2. díl (1951–1963)

199 František Štícha: Renate Pasch – Ursula Brauße – Eva Breindl – Ulrich Hermann Waßner: Handbuch der deutschen Konnektoren: Linguistische Grundlagen der Beschreibung und syntaktische Merkmale der deutschen Satzverknüpfer (Konjunktionen, Satzadverbien und Partikeln)

207 Pavel Štichauer: Eve V. Clark: First Language Acquisition

216 Jana Hoffmannová: Marek Nekula: „…v jednom poschodí vnitřní babylonské věže…“ / Jazyky Franze Kafky

220 Marián Sloboda: Rod Gardner: When Listeners Talk: Response Tokens and Listener Stance

224 Jan Králík: František Čermák – Michal Křen a kol.: Frekvenční slovník češtiny

228 Milena Šipková: Atlas Linguarum Europae, Volume I: Sixième fascicule, Cartes I. 60 – I. 72, Commentaires

231 Andrea Trovesi: Rosanna Benacchio: I dialetti sloveni del Friuli tra periferia e contatto

Kronika

238 Jan Králík: K jazyku studentských próz

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4

Články

243 Libuše Dušková: Konstantnost syntaktické funkce mezi jazyky

261 Nikolaj P. Savický: Existenciální věty v historické perspektivě: osudy indoevropského *es-

Rozhledy

270 Jan Kořenský: K článku Od školské spisovnosti ke standardní češtině: reakce na výzvu k diskusi

278 Karel Oliva: Požadavky na úroveň diskuse o spisovné/standardní češtině

Recenze

291 Světla Čmejrková: Jiří Kraus: Rétorika a řečová kultura

294 František Daneš: Zdena Palková – Jitka Veroňková (eds.): Phonetica Pragensia, X

296 Giorgio Cadorini: Bernard Spolsky: Language Policy

300 Michaela Křivancová: Petr Karlík (ed.): Korpus jako zdroj dat o češtině

303 Klára Osolsobě: Renata Blatná – Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

307 Petr Vybíral: Lenka Bayer: Sprachgebrauch vs. Spracheinstellung im Tschechischen: Eine empirische und soziolinguistische Untersuchung in Westböhmen und Prag

309 Diana Svobodová: Juraj Furdík: Slovenská slovotvorba

311 Michaela Černá: Lenka Šulová – Chantal Zaouche-Gaudron (eds.): Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde

Kronika

315 Jarmila Panevová: Životní jubileum Evy Hajičové

317 Jasňa Šlédrová: Kognitivní lingvistika pohledem tří mezinárodních setkání