Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 1

Články

Milada Hirschová: Obecná pragmatika a pragmatika češtiny

16 Ludmila Uhlířová: Gramatika v korpusu, korpus v gramatice: příspěvek k diskusi o vyhledávání gramatické informace v korpusech

24 Renata Blatná: Využití statistických metod při popisu neverbálních kolokací

Rozhledy

53 František Daneš: Mezinárodní kongres lingvistů v Praze

61 Jana Hoffmannová, Jan Kořenský: Současná slavistika na mezinárodním sjezdu v Lublani

Recenze

72 Marián Sloboda: Toshie Okita: Invisible Work: Bilingualism, Language Choice and Childrearing in Intermarried Families

77 Jarka Vrbová: Valerij P. Berkov: Současné germánské jazyky

Kronika

79 Marie Krčmová: Poslední ohlédnutí za Janem Chloupkem

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 2

Články

83 Petr Karlík: Pasivum v češtině

113 František Štícha: Nominativ a instrumentál predikátového substantiva v současné češtině: sonda do korpusu

Rozhledy

133 Jan Králík: Aktualizace rozvržení zdrojů Českého národního korpusu s ohledem na revizi vyváženosti jeho struktury

Recenze

143 František Čermák: Glanville Price a kol.: Encyklopedie jazyků Evropy

145 Jasňa Šlédrová: Jana Holšánová: Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind

Kronika

153 Zdeňka Svobodová: Zemřel významný maďarský lingvista Lajos Kiss

154 Jan Králík: Čtvrté trevírské kolokvium o kvantitativní lingvistice

157 Lucie Jílková: Konference Polyslav ve městě Hölderlinově

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 3

Články

163 Milada Hirschová: Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce výpovědi

174 Lenka Bayerová-Nerlichová: Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze

Rozhledy

194 Tomáš Duběda: Pět inspirací fonetiky

202 Lenka Zajícová: Argentinská španělština: mezi indiánskými jazyky a italštinou

Recenze

219 Vít Dovalil: Ulrich Ammon – Grant McConnell: English as an Academic Language in Europe: A Survey of its Use in Teaching

223 Ladislav Janovec: Nina B. Mečkovskaja: Bělorusskij jazyk: Sociolingvističeskije očerki

231 Ladislav Janovec: Ludmila Kollmannová: Jak porozumět cizí řeči: teorie a praxe poslechu s porozuměním v angličtině

Kronika

236 Petr Kaderka: Obrysy (nejen) rakouské lingvistiky: 31. rakouská lingvistická konference

240 -pčks-: Český komitét slavistů na nové funkční období ustaven

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 4

Články

243 Světla Čmejrková, Lucie Jílková, Petr Kaderka: Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG

Rozhledy

270 František Daneš: Nad knihou Jazyk, média, politika

Recenze

286 Jiří Nekvapil: Alec McHoul – Mark Rapley (eds.): How to Analyse Talk in Institutional Settings: A Casebook of Methods

292 František Daneš: Silke Gester: Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen: Bestandsaufnahme und empirische Analyse im Jahr 2000

293 Ladislav Janovec: Vladimir Ivanovič Belikov – Leonid Petrovič Krysin: Sociolingvistik

297 Jiří Rejzek: Juraj Vaňko: The language of Slovakia’s Rusyns / Jazyk slovenských Rusínov

300 Ladislav Janovec: Mieczysław Balowski – Wojciech Chledba (eds.): Frazeografia słowiańska

306 Adéla Říhová: Oľga Orgoňová: Slovensko-francúzske jazykové vzťahy

309 Jan Holeš: Mireille Huchon: Histoire de la langue française

Kronika

313 Milan Harvalík: Významné životní jubileum Ivana Lutterera

315 Kamila Karhanová: O pragmatické lingvistice v Lodži