Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pokyny pro autory

Redakce Slova a slovesnosti nepřijímá k publikaci texty, které byly již uveřejněny nebo k uveřejnění přijaty jinde. Týká se to i cizojazyčných mutací textů, pokud nebyly redakcí vyžádány.

Redakce Slova a slovesnosti žádá autory, aby své příspěvky posílali elektronicky na adresu redakce (e-mail), nejlépe v textovém editoru Word. Obrázky a grafy je třeba zároveň přiložit jako zvláštní soubory ve vhodném formátu (např. jpg). Obsahuje-li text nákresy, grafy, méně běžné symboly či jiné grafické zvláštnosti, doporučujeme zaslat do redakce příspěvek také vytištěný.

Povinnou součástí článků a rozhledů je autorský abstrakt v angličtině v rozsahu 100 až 200 slov a seznam autorských klíčových slov v počtu 3 až 10 v angličtině a jazyce příspěvku. Abstrakt by měl být svou povahou rematický a shrnovat obsah celého článku, nikoli jen výsledky. Redakce Slova a slovesnosti uvítá, když kromě anglického abstraktu bude článek obsahovat ještě další résumé v jiném cizím jazyce. Toto druhé résumé již není co do rozsahu omezeno.

Další informace naleznete zde.

Při úpravě příspěvku dodržujte následující pravidla:

Adresa redakce: Slovo a slovesnost, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, e-mail.