Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sborník o otázkách slovesného vidu

Helena Křížková

[Kronika]

(pdf)

Сборник о вопросах глагольного вида / Un recueil sur les questions de l’ aspect du verbe

[1]K záslužným edicím zahraniční lingvistické literatury v SSSR přibyl sborník Otázky slovesného vidu, obsahující 30 statí nebo výňatků z větších prací 28 lingvistů. Československou lingvistiku reprezentují stati A. Dostála, B. Havránka, F. Kopečného, I. Němce a I. Poldaufa. Práce byly vybrány tak, aby dávaly celkovou představu o současném stavu bádání o slovesném vidu a jeho nejaktuálnějších problémech, pamatovalo se však také na některé starší práce, jež měly pro vývoj bádání o vidu rozhodující význam. Poměrně omezený rozsah sborníku ovšem vedl v některých případech ke značnému zkrácení (především se to týká materiálové části prací), takže by snad bylo vítanější počet statí omezit (místo drobného úryvku z knihy Kr. Nettebergové Études sur le verbe polonaise, Copenhague 1953, bylo snad lépe přeložit např. Isačenkovu stať o způsobech slovesného děje v SaS 21, 1960, 9—16, která přináší mnoho zajímavých podnětů a na kterou redaktor reaguje jen v poznámce na s. 13). Sborník je doplněn úvodní statí Ju. S. Maslova, v níž podává přehled vidové problematiky. Poněkud stranou zůstal vztah kategorie vidu a ostatních slovesných kategorií, zejm. času a speciálně pak vztah vidu k tzv. aktuálnosti a neaktuálnosti slovesného děje.

Stati jsou uspořádány do čtyř oddílů: I. vid a způsob slovesného děje v slovanských a neslovanských jazycích; vid a lexikální význam slovesa; II. významový obsah a nejdůležitější funkce vidových kategorií slovanských jazyků; III. otázky morfologie, vzniku a historického vývoje dokonavého a nedokonavého vidu v slovanských jazycích; IV. problémy slovesného vidu v některých neslovanských jazycích. Všechny stati jsou pečlivě přeloženy, autorské po[150]známky doplněny o nejnovější literaturu přímo nebo v poznámkách redaktorových; ty slouží částečně jako komentář, částečně poskytly možnost polemicky reagovat.

Můžeme na závěr poděkovat Ju. S. Maslovovi za pěkný sborník, který se jistě stane příruční knihou zejm. mladších lingvistů zabývajících se otázkami slovesného vidu.


[1] Voprosy glagol’nogo vida, Moskva 1962, 438 s., sestavil a redigoval Ju. S. Maslov.

Slovo a slovesnost, ročník 25 (1964), číslo 2, s. 149-150

Předchozí František Daneš: Téma // základ // východisko výpovědi

Následující Emanuel Michálek: Z literatury o českém humanismu