Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Revue aplikované fonetiky

Miroslav Renský

[Kronika]

(pdf)

Журнал по прикладной фонетике / Revue de phonétique appliquée

Pod názvem Revue de Phonétique Appliquée začala universita v Monsu v Belgii vydávat dvakrát ročně časopis věnovaný především aplikaci fonetiky na vyučování cizím jazykům, ale otevřený i jiným výzkumům mluveného jazyka. Časopis je pod redakcí Raymonda Renarda vydáván spoluprací několika center v Monsu a dvou institucí zahraničních: výzkumného střediska pro vyučování francouzštině (C. R. E. D. I. F.) v Saint-Cloud a fonetického ústavu university v Záhřebu.

První číslo (100 stran) je věnováno především rozsáhlé a zanícené propagaci „audiovizuální strukturně globální metody St-Cloud-Zagreb“ (60 stran). Kromě obvyklých zásad audiovizuálních metod klade tato metoda důraz na určité přesné sfázování zvukového a optického vjemu a na zvukové zařízení zvané SUVAG-Lingua (původně vyvinuté pro rehabilitaci sluchu), které má filtrováním určitých frekvenčních pásem umožnit koncentraci pozornosti na obtížnou část spektra příslušné hlásky. Ve výkladu se volně (a bez zvláštního důvodu) operuje termíny systém, struktura, funkce aj., opřenými o dva obecné citáty ze Saussura; vývoj moderní jazykovědy autorům končí u Ballyho a Brunota; to je dnes i na aplikovanou fonetiku poněkud málo.

Na zbylých stránkách přináší časopis stať svého redaktora o hláskovém systému židovské španělštiny, článek J. Dreyfuse-Grafa o autorově fonetografu č. IV (který proti starším modelům zachycuje i řeč v normálním tempu, nicméně artikulovanou „fonetograficky“, tj. pro potřeby záznamu), a informativní recenzi knížky D. Crystala a R. Quirka Systems of Prosodic and Paralinguistic Features in English od E. Andrého. Přehled chystaných článků předvídá podobný obsah i pro příští čísla. V takové podobě nepřesáhne časopis příliš charakter informační brožury o metodě St-Cloud-Zagreb a zůstane na pokraji zájmu lingvistů.

Slovo a slovesnost, ročník 27 (1966), číslo 3, s. 274

Předchozí rd (= Redakce), Oldřich Leška, Miroslav Renský, Jaroslav Stuchlík, Bohuslav Havránek: Nové obecně lingvistické časopisy mezinárodní

Následující Miroslav Komárek: O fonému „jať“ v slovanských jazycích — příspěvek k historické fonologii