Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Příspěvek ke generativní gramatice angličtiny

Ludmila Uhlířová

[Kronika]

(pdf)

Вклад в генеративную грамматику английского языка / Contribution à la grammaire générative de l’anglais

[1]Je to zajímavá dílčí studie, navrhující formulaci jednoho konkrétního úseku transformační gramatiky (TG) angličtiny, která zároveň řeší některé obecnější otázky TG (přináší několik inovací ve srov. s Chomského prací Syntactic structures a Leesovou Grammar of English nominalizations, na které navazuje), a je tak zároveň i příspěvkem k obecné teorii TG, a to zvl. k řazení různých typů singulárních T za sebou.[2]

Autor navrhuje prostředky pro správné generování vět obsahujících tzv. nepřímý předmět (indirect object). Nepřímý předmět v angličtině je syntaktická kategorie pro vyjádření osobního předmětu vedle přímého předmětu věcného u tranzitivních sloves (typy He gave me a book a He bought me an umbrella) a odpovídá v češtině dativu nepřímému a prospěchovému. Postavení nepřímého předmětu v anglické větě je dvojí: buď nepřímý předmět bezprostředně následuje za tranzitivním slovesem a za ním následuje přímý předmět, nebo nepřímý předmět následuje za přímým předmětem a pak má předložku to nebo for. Do zkoumání nejsou pojaty případy typu He asked me a question, u nichž varianta s předložkou neexistuje. Generovat obě varianty znamená popsat působení gramatického činitele slovosledného: změna v pozici nepřímého předmětu má za následek změnu v gramatické struktuře věty, která se projevuje přítomností nebo nepřítomností předložky.

Navrhované řešení záleží v tom, že frázově strukturní komponent TG, resp. jeho příslušný segment, je zkonstruován tak, že generuje varianty s předložkami; od této varianty se dochází k variantě druhé změnou pořadí obou předmětů a škrtnutím předložky, a to v transformačním komponentu TG pomocí dvou singulárních T.

Nelze jistě zatím rozhodnout, do jaké míry se segment TG uplatní v budoucí TG angličtiny v té podobě, v jaké je Fillmorem formulován; i když odhlédneme od konkrétní podoby jednotlivých pravidel, zůstává trvalou hodnotou studie lingvis[279]tický rozbor daného úseku slovosledné problematiky z hlediska generativního.


[1] Charles J. Fillmore, Indirect object constructions in English and the ordering of transformations, Hague 1965, 54 s.

[2] Obecné řešení pro řazení T viz též v čl. Ch. J. Fillmora The position of embedding transformations in a grammar, Word 19, 1963, 208—231.

Slovo a slovesnost, ročník 27 (1966), číslo 3, s. 278-279

Předchozí Vladimír Šaur: O instrumentálu v ruštině

Následující Eva Benešová: Kniha o překladu, zvláště strojovém