Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Brněnské symposium o „Strukturních typech slovanské věty a jejich vývoji“

[Rozhledy]

(pdf)

Симпозий о «Структурных типах славянского предложения и их развитии» в 1966 г. в Брно / Symposion de Brno traitant des „Types structuraux de la phrase slave et leur évolution“

Symposium konané v Brně ve dnech 20. až 22. listopadu 1966 bylo organizováno jako shromáždění čistě diskusní, bez čtení přípravných referátů a příspěvků; ty (došlo jich přes 40) byly předem rozmnoženy jako podklad k diskusi. Byly sice tematicky i metodologicky velice rozmanité, přesto však lze z nich vyvodit jistý okruh otázek, které se pořadatelům jevily jako nejnaléhavější a nejaktuálnější.

Diskusní otázky byly shrnuty do tří vstupních referátů, které jednotlivé otázky blíže vysvětlovaly, upozornily na to, jak jsou řešeny v zaslaných příspěvcích, a event. přinášely i stručnou charakteristiku rozmnožených referátů. Úvodní referáty doc. Mir. Grepla, R. Mrázka a prof. J. Bauera, které zde otiskujeme, nemají povahu hodnotící; byly míněny a formulovány jen jako podnět k diskusi a pomoc při jejím zaměření, ale nám zde slouží k informaci o problematice a jejím řešení na symposiu. Zprávu o referátech a zvláště o diskusi otiskneme v příštím čísle SaS spolu s referátem o zasedání Mezinárodní komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků, která bezprostředně následovala ve Smolenicích (brněnské symposium probralo část tematiky této komise).

Slovo a slovesnost, ročník 28 (1967), číslo 1, s. 75

Předchozí Eduard Beneš: Sborník o česko-německých jazykových a kulturních vztazích

Následující Miroslav Grepl: Obecná problematika typů slovanské věty a jejich složek