dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Čítanka o struktuře jazyka

Pavel Novák

[Kronika]

(pdf)

Хрестоматия о структуре языка / Livre de lecture sur la structure de la langue

Žánr čítanek (antologií, „readings“) se v americké vědě patrně osvědčil. Jen z oborů lingvistických jich je několik: Readings in Linguistics. The Development of Descriptive Linguistics in America since 1925 (M. Joos ed.), New York 19582; Readings in Applied English Linguistics (H. B. Allen ed.), New York 1958; Psycholinguistics: A Book of Readings (S. Saporta ed.), New York 1961; nejnověji: Readings in Automatic Language Processing (D. G. Hays ed.), 1966. Náleží sem i dvě antologie z prací pražské školy, srov. o nich SaS 27, 1966, 82—84.

Vyšla i dlouho ohlašovaná a očekávaná The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language, Englewood Cliffs, N. J. 1964, 612 s., kterou sestavili J. A. Fodor a J. J. Katz. 23 statí (s úvodem 24) je rozvrženo do šesti oddílů: I. úvod, II. lingvistická teorie (1—5), III. gramatika (6—10), IV. rozšíření (extensions) gramatiky (11—14), V. sémantika (15—20), VI. psychologické „důsledky“ (implications) (21—23). Kromě oddílu I je každému oddílu předesláno stručné informativní uvedení.

Pro velkou závažnost všech zařazených prací uvádím jejich úplný výčet s bibliografickými údaji v publikaci uvedenými (zde doplněno):

Předmluva je upravená první část článku J. J. Katz a J. A. Fodor, What’s Wrong with the Philosophy of Language (Co chybí filosofii jazyka), Inquiry 5, 1962, 197—237.

1. W. V. Quine, The Problem of Meanning in Linguistics (Otázka významu v lingvistice) — z jeho knihy From a Logical Point of View, Cambridge, Mass. 19642, s. 47—64.

2. Z. S. Harris, Distributional Structure (Distribuční struktura), Word 10, 1954, 146—162;

3. N. Chomsky, Current Issues in Linguistic Theory (Aktuální otázky lingvistické teorie), upravená a rozšířená verze přednášky The Logical Basis of Linguistic Theory, Proceedings of the Ninth Intern. Congress of Linguists (ed. by H. G. Lunt), The Hague 1964, 914—1008, větší část vyšla v českém překladě jako příloha ke knize N. Chomsky, Syntaktické struktury, Academia 1966, dále upraveno a rozšířeno vyšlo jako Current Issues in Linguistic Theory, The Hague 1964;

4. N. Chomsky, On the Notion „Rule of Grammar“ (O pojmu „gramatické pravidlo“) ve sb. Structure of Language and its Mathematical Aspects, PSAM 2, Providence 1961, 6—24 (vyšlo česky tamtéž);

5. P. M. Postal, Limitations of Phrase Structure Grammars (Omezení frázových gramatik);

6. Z. S. Harris, Co-occurence and Transformation in Linguistic Structure (Souvýskyt a transformace v jazykové struktuře), Language 33, 1957, 283—340;

7. N. Chomsky, A Transformational Approach to Syntax (Transformační přístup k syntaxi), Proceedings of the Third Texas Conference on Problems of Linguistics Analysis in English 1958 (A. A. Hill ed.), Austin, Texas 1962, 124—158;

8. E. S. Klima, Negation in English (Negace v angličtině);

[98]9. M. Halle, On the Bases of Phonology (O základech fonologie), upravená verze stati Questions of Linguistics, Il nuovo cimento 13, Series X, 1958 — Supplemento, 494—517;

10. M. Halle, Phonology in Generative Grammar (Fonologie v generativní gramatice), Word 18, 1962, 54—72;

11. Z. S. Harris, Discourse Analysis (Analýza diskursu), Language 28, 1952 (bez ukázky vyšlo v témž ročníku Language);

12. N. Chomsky, Degrees of Grammaticalness (Stupně gramatičnosti), část stati Some Methodological Remarks on Generative Grammar, Word 17, 1961, 219—239, vyšlé též rusky: Neskoľko metodologičeskich zamečanij o poroždajuščej grammatike, VJaz 11, 1962, č. 4, s. 110—122.

13. P. Ziff, On Understanding „Understanding Utterenecs“ (O porozumění „porozumění výpovědím“);

14. J. J. Katz, Semi-sentences (Polověty) (vyjde jako příloha k čes. překladu kn. J. J. Katz - P. Postal, An integrated Theory of Linguistic Descriptions, Cambridge, Mass. 1964 v nakl. Academia);

15. R. Carnap, Foundations of Logic and Mathematics (Základy logiky a matematiky), prvních 12 paragrafů z práce téhož jména, vydané jako International Encyclopedia of Unified Science, Vol. 1, Chicago 1939;

16. A. Church, The Need for Abstract Entities in Semantic Analysis (Potřeba abstraktních entit v sémantické analýze), Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 80, 1951, No. 1, 100n.;

17. W. V. Quine, Speaking of Objects (Mluvení o objektech), Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 1957—58, Yellow Springs, Ohio 1958, s. 5—22;

18. W. V. Quine, Meaning and Translation (Význam a překlad), jiné dvě verze: ve sb. On Translation (R. A. Brower ed.) Cambridge, Mass. 1959, 148—172 a 2. kapitola knihy Word and Object, Cambridge, Mass. 1960 (viz recenzi B. Palka, SaS 26, 1965, 250—262);

19. J. J. Katz - J. A. Fodor, The Structure of a Semantic Theory (Struktura sémantické teorie), Language 39, 1963,170n.;

20. J. J. Katz, Analycity and Contradiction in Natural Language (Analytičnost a kontradikce v přirozeném jazyce);

21. N. Chomsky, A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior (Recenze knihy Verbal Behavior od B. F. Skinnera), Language 35, 1959, 26—58;

22. E. H. Lenneberg, The Capacity for Language Acquisition (Schopnost osvojit si jazyk), rozšířená verze článku Language, Evolution and Purposive Behavior, v sb. Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin (S. Diamond ed.), New York, 1960, s. 869—893;

23. M. Halle - K. N. Stevens, Speech Recognition: A Model and a Program for Research (Rozpoznávání řeči: model a program výzkumu), IRE Transaction of Information Theory, IT — 8, 1962, 155—159.

Slovo a slovesnost, ročník 28 (1967), číslo 1, s. 97-98

Předchozí František Kalda: Syntaktické problémy ve dvou holandských pracích

Následující Jana Weisheitelová: O automatické syntaktické analýze