dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Francouzská studie z historie politického lexika

Adolf Kamiš

[Kronika]

(pdf)

Французский очерк истории политической лексики / Un ouvrage français sur l’histoire du vocabulaire politique et social en France

Jednou ze studií, která aplikuje teorii „polí“, je práce J. Duboise Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872 (Paříž 1962). Autor se v ní, jak patrno z titulu práce, zaměřuje na slovní zásobu z oblasti politické a sociální z let 1869—1872, při čemž jde většinou o termíny nebo slova terminologizovaná. Pro tuto práci použil autor bohatý slovníkový materiál získaný excerpcí nejen vlastní publicistiky (novin, manifestů, výzev, zaznamenaných mluvených projevů ap.), nýbrž i umělecké literatury, jejíž tematika je pro tuto dobu příznačná.

Po úvodu, v němž se autor zabývá ně[440]kterými teoretickými otázkami (systém v slovní zásobě, teorie jazykových polí ap.) a v němž stanovuje zásady a metodu své práce, zabývá se autor vlastním slovníkovým materiálem. V první části (s. 17—198) provádí rozbor politického a sociálního slovníku, pokouší se o vymezení některých sémantických polí, tak např. v 1. kap. termínů třída (classe) a strana (parti), v dalších kapitolách pak dělník, feudalismus, plebs, patriciát atd. Ukazuje tyto pojmy vždy v kontextu, aby vymezil jejich význam a užívání u jednotlivých autorů. Upozorňuje zde rovněž na kontinuitu s revolučním lexikem let 1793, 1830, 1848.

V 5. kap. se zabývá tvořením pojmenování z těchto oblastí. Ukazuje výskyt jednotlivých afixů a stanoví jejich četnost. Tak např. nejpočetnější z prefixů jsou: ultra- (23), in- (im-, ir-) (23), anti- (16) atd., ze sufixů jsou nejproduktivnější -isme (119), -iste (108) atd.

Kromě toho si všímá složených pojmenování, typu catholico-monarchique (s. 183), která jsou tvořena ze základů řecko-latinských nebo řecko-francouzských se spojovacím vokálem -o-. Dále upozorňuje na běžné tvoření víceslovných pojmenování, která jsou pro francouzštinu typická, např. emancipation des masses ap.

Druhá část studie (s. 199—444) přináší obsáhlý abecedně uspořádaný slovník s bohatým dokladovým materiálem.

Práce si zaslouží pozornosti i v naší lexikologii. Velká část slov, která tato studie obsahuje, se stala internacionálními a i součástí naší domácí slovní zásoby. Do češtiny přicházela často prostřednictvím německým, ale nabývala většinou polatinštělé podoby (tak např. sufixy -isme, -iste mají v češ. podobu -ismus, -ista ap.).[1]

O rozšíření těchto slov v češtině se zasloužila především publicistika. Podle citované práce budeme moci často zjistit stáří některých slov z této oblasti, eventuálně i sémantický posun u jednotlivých slov během historického vývoje.


[1] Srov. studii A. Kamiše ve sb. Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich d. Sprache u. Kultur II, Berlin 1968, 81n.

Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 4, s. 439-440

Předchozí Josef Vachek: O fonotaktické gramatičnosti

Následující Vlasta Červená: Padesát let ukrajinistiky