dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K transformační analýze určitého členu

Jiří Krámský

[Kronika]

(pdf)

К трансформационному анализу определенного члена / L’analyse transformationnelle de l’article défini

První studií, která je věnována soustavné transformační analýze anglických vět obsahujících určitou jmennou frázi s určitým členem je monografie Beverly L. Robbinse The Definite Article in English Transformations, The Hague - Paris, Mouton 1968, 248 s. Autorova analýza se pohybuje v rámci teorie syntaktických transformací Z. S. Harrise.

První kap. je věnována teoriím J. S. Milla, G. Fregeho a B. Russella o určitém členu, druhá kap. pak podává přehled metod, jichž se užívá pro analýzu v Harrisově transformační gramatice. 3. až 8. kap. podává relativně systematický popis transformační analýzy anglických vět, které obsahují určité nominální fráze skládající se ze substantiva s předcházejícím určitým členem a následujícím těsným apozitivním doplňkem. Autor se snaží dokázat, že determinativní určitý člen má statut transformační konstanty, která je uvedena do odvozených vět transformacemi připojujícími k substantivu restriktivní modifikátor. Podle Robbinse toto užití určitého členu zesiluje omezení a je zesilováno omezením vloženým na centrum fráze rozvíjejícím členem (doplňkem). Výskyt určitého členu před substantivem následovaným doplňkem se považuje za závislý na přítomnosti doplňku. Určité syntaktické vztahy lze zjistit mezi členem a různými strukturami doplňku.

Z ostatních typů užití určitého členu uvádí Robbins jako nejvýznačnější the se substantivem, k němuž je připojeno prenominální adjektivum. Problémem je užití určitého členu s adjektivem, např. The rich prosper, The beautiful is different from the sublime, The old gives way to the new. Takové věty mají parafráze bez členu: Rich people prosper, Beauty is different from sublimity, What is old gives way to what is new. Robbins vysvětluje tyto případy tím, že slouží k stanovení korespondujících transformací užívajících členu the. K těmto příkladům je nutno připomenout, že určitý člen zde nevystupuje ve své hlavní funkci, jíž je determinace, nýbrž slouží substantivizaci adjektiva. To dokazují i parafráze, které autor uvádí, např. Rich people prosper, atd., kde není vyjádřena žádná determinace.

Jiná vazba s určitým členem připojuje určitý člen ke komparativu adjektiv nebo adverbií, např. Your rug looks the prettier because it has slight imperfections nebo The longer Mary waits, the harder her task will become. Robbins se domnívá, že první z posledně uvedených příkladů, v němž člen má funkci determinativu ve spojení s vysvětlovací příčinnou větou, může být odvozen z vět Your rug looks pretty a Your rug has slight imperfections, pokládáme-li the … er because za konektiv. Je ovšem otázka, zda v tomto případě má the vůbec funkci určitého členu. Podle našeho názoru the v této vazbě není členem, protože člen ve své základní funkci je spojen se substantivem. Zde člen nede[283]terminuje komparativ adjektiva nebo adverbia tak, jako stojí-li u substantiva, ani jej nemodifikuje a neovlivňuje jeho podstatu tak jako u substantiva.

Podobně vysvětluje autor generické užití určitého členu jako (s. 239) „generalizing in the direction of what is normal or typical for members of a class, which only sometimes coincides with what is true of all the members“. Věta The cheetah attains great speed je ekvivalentní větě Cheetahs attain great speeds, když první věta není o určitém cheetah, avšak není ekvivalentní větě All cheetahs attain great speed nebo Any cheetah attains great speeds. Naskytá se otázka, zda transformační analýza výskytu určitého členu přináší něco nového. Není pochyby o tom, že transformační pravidla vrhají světlo na formální aspekt výskytu členu, avšak na druhé straně nutno přiznat, že nijak nepřispívají k našemu poznání podstaty členu.

Slovo a slovesnost, ročník 31 (1970), číslo 3, s. 282-283

Předchozí Karel Horálek: Lingvistická relativita a etnolingvistika

Následující Ludmila Uhlířová: Polská práce z lexikální statistiky