Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K článku O novou mluvnici češtiny

Bohuslav Havránek

[Kronika]

(pdf)

К статье За новую грамматику чешского языка / À propos de l’article «Une nouvelle grammaire du tchèque»

Příprava velké české mluvnice i několik koncepcí slovanských gramatik, pracovaných s cílem, aby byly podkladem konfrontačních prací, jsou důležitými činy i plány. To všichni plně uznáváme a uvedená stať rovněž, a je jistě vhodné, že informovala o nich naše čtenáře. Přesto z této první informace plynou pro náš časopis další závazky, které by ji doplnily. Protože tato stať byla dodána v rukopise v poslední chvíli, nebylo možno tyto závazky plnit hned v tomto čísle. Jde o toto: (1) Obraz podaný o dosavadní práci Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků není ve všem úplný a potřebuje doplnění. Bude proto vhodné v nejbližším čísle shrnout dosavadní práci této komise, třebaže byly zprávy o ní pravidelně uveřejňovány v časopise SaS a základní jednání komise bylo publikováno veřejně. (2) Bylo by vhodné čtenáře Slova a slovesnosti informovat o koncepci gramatik uvedených slovanských jazyků. Protože česká koncepce sama je značně rozsáhlá a polská a ruská rovněž nejsou krátké, bude třeba uveřejnit jen shrnující jádro těchto koncepcí, které dosud jsou neveřejným materiálem pro diskusi na zasedání komise, konané v říjnu 1974 v Lipsku. Bude rovněž vhodné informovat v Slově a slovesnosti o průběhu diskusí a o závěru. (3) Bude dále vhodné o předložené koncepci české gramatiky, až nabude definitivní podoby, zahájit diskusi a na ní se také náš časopis bude musit podílet. Autoři této koncepce se jí jistě nebudou vyhýbat, protože analýza a diskuse jsou nutnou součástí vědecké práce a vědeckého vývoje.

Narostly tedy pro náš časopis v nejbližším čísle nové závazky.

Slovo a slovesnost, ročník 35 (1974), číslo 4, s. 341

Předchozí Rudolf Šrámek: Skladba lašských nářečí

Následující Vladimír Skalička: Analýza gramatiky afrického jazyka hausa